מס' כרטיס 61217  מדור ומדף: קכא-ת
 
תלמוד ירושלמי
מסכת שקלים
עם:
פרישת הרא"ש
עפ"י כת"י הנמצא בוורשא, צלום ממנו במכון
הערי פישל לדרישת התלמוד
יו"ל עם הערות, מאת:
זקש, ניסן מאיר פייבל ב"ר מרדכי יהודה ליב
ונלוה אליו קונטרס בענין מזיק מתנות כהונה
ירושלים תשג
(סלומון)
8°. (4), 14, 68, (2), 24 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן