מס' כרטיס 620  מדור ומדף: ז-א
 
אוצר הגאונים
תשובות גאוני בבל ופירושיהם ע"פ סדר
התלמוד. ערוך ע"י ה"ר:
לוין, בנימין מנשה
הוצאת מוסד הרב קוק שע"י המזרחי העולמי
ח"א: ברכות. ועמו:
פירוש
חננאל ב"ר חושיאל
ח"ב: שבת. ח"ג: עירובין פסחים. ח"ד: ביצה
חגיגה. מו"ק. ח"ה: מגילה. תענית. ראש השנה
ח"ו: יומא. סוכה. ועמו:
פירוש קדמון
למס' יומא. ח"ז: יבמות ועמו פירוש ר"ח
ח"ח: כתובות ועמו פירוש רבנו חננאל
ח"ט: קידושין ועמו: פירוש רבנו חננאל
ח"י: גיטין ועמו פירוש רבינו חננאל
חי"א: נדרים. נזיר. סוטה. חי"ב: בבא קמא
ועמו: פירוש ר"ח ופירוש קדמון. (כב ע"א -
כה) פירוש מאחד מתלמידי ר"ח. (ה - יא)
חי"ג: ועמו פירוש רבינו חננאל
צילום דפוס חיפה - ירושלים, תרפ"ח - תש"ג
8°. ח"א: (3), 4, 143, (1), 116, ,(1)
,102 (1) ע'. ח"ב: (3), 3, (1), 164, (1),
,123 (3) ע'. ח"ג: (5), 2, 122, (3), 180,
(3) ע'. ח"ד: (5), 2, 75, (2), 80, ,90
(1) ע'. ח"ה: (4), 2, 103, 82, 118, (3)
ע'. ח"ו: (5), ב, 119, 138, (2) ע'
ח"ז: (6), 392, (2) ע'. ח"ח: (4), ד, 384,
,64 147, (5) ע'. ח"ט: יא, (1), 224, ,92
(4) ע'. ח"י: ח, 256, 106, (6) ע'
חי"א: 305, (3) ע'. חי"ב: יד, (1), ,168
,142 (1) ע'. חי"ג: 80, 16, 64 ע'
ח"ו: חסר חלק הפירושים למסכת יומא
 
לתצלום הספר לחץ כאן