מס' כרטיס 64991  מדור ומדף: קה-א
 
אונטער דער באיארישער הערשאפט
וועריטע, ס.
מעלוכע פארלאג פון אוקראינע
חרקוב תרצ () 1930
16°. 32 ע'