מס' כרטיס 6541  מדור ומדף: טז-ח
 
חפץ חיים
כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין
הלכות איסורי לה"ר ורכילות. הפנים בשם:
מקור חיים
וביאור סביב לו יקרא בשם:
באר מים חיים
ונוסף:
שמירת הלשון
שפת תמים
חובת השמירה
מאמר כבוד חכמים
- בעניני דיבורים האסורים. וקונטרס:
אהבת ישראל
מבעל החפץ חיים.
עיקרי דינים
ביאור בקצרה הלכות לה"ר ורכילות מאת:
הומינר, שמואל ב"ר מרדכי
תוספות חיים
הגהות וחידושים לספר חפץ חיים מאת:
מרקוס, יעקב אברהם
ירושלים תשכ
8°. (6), קסז, (1), קלה, (1), מג, (1), ד,
,(2) כד, (9) ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4