מס' כרטיס 65945  מדור ומדף: צט-א
 
אונזער בעוועגונג
קיץ, י.
די ענטשטעהונג און ענטוויקלונג פון" אגודת
צעירי אמוני ישראל" אין לאדז
ארטאדאקסישע יוגענד ביבליאטעק
נו' 1. פערלאג" סגלה"
לודז' תרפב
16°. 40 ע'
(קולטורא)
 
לתצלום הספר לחץ כאן