מס' כרטיס 67767  מדור ומדף: סד-ג
 
א גיבעט בריעף
וואס די בעריהמטע יהודית שרייבט צו איהר
ברודער. נשלח על ידינו ש. מאצקעוויץ
ובן ציון אלפס
ווילנא תרסד
(א"צ ראזענקראנץ ומ"מ שריפטזעטצער)
8°. 70, (2) ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן