מס' כרטיס 67769  מדור ומדף: סד-ג
 
גבעטי דער יודן
אויף דאס גאנצי יאהר. איבערזעצט אונד מיט
ערקלעהרנדן אנמערקונגן פרזעהן פאן:
פרידלענדר, דוד
ברין תקנו
(קארל ניימאן)
12°. (5), 120 ע'. אותיות צו"ר
פרקי אבות
43 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן