מס' כרטיס 69404  מדור ומדף: סד-א
 
אגרות צפון
הירש, שמשון ב"ר רפאל
ניינצעהן בריעף וועגען יודענטום
ארויסגעגעבען פון
בן עוזיאל
אלס א פאר-פראגע פונ'ם מחבר, ... פראבען
וועגען עם ישראל און זיינע פליכטען
אויסגאבע: יודישען צייטונגס פארלאג פרעמיע
דער טעגליכען צייטונג "דאס יודישע ווארט"
ווארשא (?) תרעז () 1917
8°. 3-169 ע'.
טופס נוסף נכרך עם עטרת זקנים
 
לתצלום הספר לחץ כאן