מס' כרטיס 70283  מדור ומדף: עז-ו
 
ווערן זשול
אלע ווערק
ורן, זשול
ווארשא תרצ () 1930
פארלאג א. גיטלין
8°. באנד 1:
אין דער הימלישער אימפעריע
ראמאן. יידיש:
גולדשטיין, פ.
216 ע'. באנד 2:
די קינדער פון קאפיטאן גראנט
יידיש:
ש. ר.
ערשטער טייל: 242 ע'. באנד 3: צווייטער
טייל: 238 ע'. באנד 4:
דער צארישער קוריער
יידיש:
בלום, א.
256 ע'. באנד 5:
אויף די וועגן פון דער וועלט
יידיש:
רייך, ש.
ערשטער טייל: 264 ע'. באנד 6: צווייטער
טייל: 265-511 ע'. באנד 7:
מענטש און ווונדער
יידיש:
גרין, מ.
ערשטער טייל: 236 ע'. באנד 8: צווייטער
טייל: 144 ע'. באנד 9: דריטער טייל: (2),
145-245, 44, 80 ע'. באנד 10:
די שולע פון די ראבינזאנס
יידיש: מ. גרין. 308 ע'. באנד 11:
אונטער דער זון פון אפריקע
יידיש: מ. גרין. ערשטער טייל: 302 ע'
באנד 12: צווייטער טייל: 303-593 ע'
באנד 13-15:
קאלט און ווארעם
יידיש: מ. גרין. 851 ע'. באנד 16:
אויפן שאנסעלאר
יידיש:
לאנדו, מ.
252 ע'. באנד 17:
דער פופצניעריקער שיפס קאפיטאן
יידיש:
א. ג.
272 ע'. באנד 18:
א רייזע אונטער דער ערד
יידיש: א. ג. 200 ע'. באנד 19:
דער געהיימנישפולער שיפער
יידיש: א. ג. 286 ע'. באנד 20:
אין געיעג נאך א מעטאר
יידיש: א. ג. 302 ע'