מס' כרטיס 713  מדור ומדף: טו-א
 
אוצר הפוסקים
מלוקט סודר ונערך ע"י חבר רבנים. בראשות
מלצר, איסר זלמן
הרצוג, יצחק אייזיק הלוי
קיפניס, שמואל
רינמן, יהושע
קיפניס, מרדכי
לוי, חיים מיכל
כינוס ותמצית שו"ת להלכה ולמעשה ע"פ סדר
שו"ע אהע"ז. ונדפס עמהם. וגם באר הגולה.
באורי הגר"א. באר היטב. פתחי תשובה.
כרך א: הלכות פריה ורביה (סימנים א-ו)
ירושלים תשז
2°. (4), קנא דף. 24, 24, (8) ע'.
כרך ב': הלכות אישות (סימנים ז-טז)
ירושלים תשי
2°. (6), קל דף, ב-לח, 19, (1) ע'. H
כרך ד: (סימן יז סעיפים יז-יט)
ירושלים תשיז
2°. (2), קפז, (4) ע'.
כרך ה: (סימן יז סעיפים כ-כה)
ירושלים תשיח
2°. (2), קפט, (3) דף. - 2 טפסים.
כרך ו: (סימן יז סעיפים כו-לא)
ירושלים תשכא
2°. (4), קסט, (1) דף. - H 2 טפסים.
כרך ז: (סימן יז סעיפים לב-מז)
ירושלים תשכב
2°. (4), קצט, (3) דף. - 2 טפסים
כרך ח: (סימן יז סעיפים מח-נח) עם
קונטרס התשובות
ירושלים תשכג
2°. (3), קו, (2), פז, (3) דף. - 2 טפסים.
כרך ט: (סימנים יח-כה)
ירושלים תשכה
2°. (3), קמ, (2) דף. - 2 טפסים.
כרך יו"ד: (סימנים כו-כח סעיף טז)
ירושלים תשכז
2°. (4), קפט, (3) דף. - 2 טפסים.
כרך יא: (סימן כח סעיף יז - סימן לג)
ירושלים תשכח
2°. (4), רי, (2) דף. H
כרך יב: (סימנים לד-לז)
ירושלים תשלא
.2° (5), קסז, (2) דף H
כרך יג: (סימנים לח-מא)
ירושלים תשלב
2°. (4), קנה, (2) דף H
כרך יד: סימנים מב-מה)
ירושלים תשלד
2°. (4), קסב, (2) דף. H
כרך טו: הלכות קידושין סי' מו-נ
ירושלים תשלז
2°. (8), קנד, (2) דף.
כרך טז: הלכות קידושין סי' נא-סא
ירושלים תשמו
2°. (8), קנ, (6) דף. B
כרך יז: הלכות קידושין סי' סב-סה. ומפתח
מפורט להלכות קדושין. [כרכים י-יז]
ירושלים תשמח
2°. (8), צב דף. טז ע'. סא, (1) דף. E
כרך כ (מורחב): הלכות כתובות סי' עה-עז.
[סימן ע"ה: מצוות ישוב ארץ ישראל]
ירושלים תשסב
8°. (8), קלב דף. S
כרך ב: 2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן