מס' כרטיס 7436  מדור ומדף: לא-ר
 
ילקוט הרועים
לקוטי מדרשים מאבות העולם והתנאים. יכיל:
מעיין החכמה
המיוחס ל:
משה רבינו
מדרש המיוחס לשבואל בן גרשם בן משה
שמואל בן גרשם בן משה
ברייתא
מפרקי מרכבה לר':
ישמעאל כהן גדול
מסכת אצילות
ברייתא בקבלה עם ביאורים מגדולי המקובלים
מסכת כלים
המיוחסת לשימור הלוי, חזקי', צדקי', חגי
וזכרי'
מדרש תמורה
לר' ישמעאל ור"ע
אותיות דרבי עקיבא
הר אדני
זהר רות
ספר אליהו ופרקי משיח
מסכת חיבוט הקבר
מיוחס לר':
יצחק בן פרנך
מסכת גיהנם
ברייתא דר' יהושע בן לוי
ווארשא תרמה
8°. מה, (7) דף
נכרך עם רזיאל המלאך