מס' כרטיס 74572  מדור ומדף: קג-ע
 
ערפאלג
שפרינבערג, מ. נ.
דראמאטישער איינאקטער. פארווארט פון:
צוקער, נ.
בואנוס איירס תרצג () 1933
24°. 24 ע'