מס' כרטיס 759  מדור ומדף: מד-א
 
אוצרות ירושלים
מאסף וקובץ תורני. בעריכת:
מושקוביץ, צבי
ירושלים תשטו...
8°. כרך א' (חלקים א-י) [תשט"ו-תשט"ז],
עם כרך א' נכרך אוצרות הש"ס.
חלק יד [תשי"ז],
כרך ב' (חלקים כ"א-ל) [תש"כ-תשכ"ב] -
כרך ה: (חלקים נא-ס) [תש"ל)
כרך ט: (חלקים צא-ק) [תשל"ב)
כרך ט"ו (חלקים קנ"א-קס) [תשל"ה]
חלק קס"ג, קס"ד, קס"ו, קס"ח, קס"ט, ר"ע,
רע"א, ר"צ, רצ"ה, שי"ח, ש"כ,
מהדורה מיוחדת - חדושים ובאורים בשם
אמרי מרדכי
גולדשטיין, מרדכי
לאחרי פטירת ה"ר מושקוביץ נמשך העריכה ע"י
לנדא, משה אברהם
נ.י. תשמח
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28