מס' כרטיס 79016  מדור ומדף: קי-ת
 
תורה און אידענטום
א פעריאדישע אויסגאבע. ארויסגעגעבען פון:
צוקער, ירחמיאל גדליה
פון באלטימאר
באלטימאר
2°. יאר :1 נו' :2 ערב פסח תרפ. נו' :3
תמוז תרפ. נו' :4 ער"ה תרפא. נו' :5 חשון
תרפא. נו' :6 כסלו תרפא. בו דרוש בר מצוה.
נו' :8-7 טבת תרפא.
2 טפסים. דריטער יארגאנג: תרפו. מיט די
הילפע פון א סף גרויסע רביים. געפאבלישט:
ס. לואיס
נו' :1 תשרי. נו' :2 חשון. נו' :3 כסלו.
נו' :4 טבת. נו' :6-5 שבט. ספעשעל: אדר,
פורים נו'. נו' :7 פסח. נו' :8 שבועות
נו' :7 2 טפסים. נו' 1, 4, פורים: 3 טפסים
יאר :5 געפאבלישט אין סט. לואיס ואח"כ ב:
פארטלאנד
נו' :1 שבט. נו' :2 ניסן. נו' :3 סיון.
נו' :4 תמוז. נו' :5 מנחם אב. נו' :6 אלול
תרצ. נו' :8 חשון תרצא. יאר 6, נו' :1
סיון תרצא
נו' :4 2 טפסים