מס' כרטיס 80027  מדור ומדף: לד-א
 
אור התורה
שניאורסאהן, מנחם מענדל (אדמו"ר הצמח צדק)
דרושי דא"ח. עם מראה מקומות וציונים
הוצאה חדשה ומתוקנת עם הוספות
ויקרא; כרך א: 8°. 11, שנב, 128 ע'.
נ.י. תשנב
ויקרא כ"ב: VII, (1),תכה-תשל,(5),90,(1) ע
ויקרא כ"ג: VII, (1), תשכא-תתקס,(4),80 ע'
נ.י. תשנג
במדבר כ"א: (במדבר-נשא) X, רצג, 253 ע'
נ.י. תשנה
במדבר כ"ב: (בהעלותך-קרח) (12), שכא-תשלז,
,(1) 274, (5) ע'.
נ.י. תשנז
במדבר כ"ג: (חקת-בלק). 10, תשנט-א'נה, (2)
,155 (1) ע'.
נ.י. תשנח
במדבר כ"ד: (פינחס-מסעי). 9, א'נו-א'תטו,
,(1) 177 ע'.
נ.י. תשס
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4