מס' כרטיס 80368  מדור ומדף: לד-ת
 
תורה אור
שניאור זלמן (אדמו"ר הזקן)
דרושים על בראשית שמות. עם הוספות בסופו
עם מפתחות וציונים וכו' ע"י
שניאורסאהן, מנחם מענדל (כ"ק אדמו"ר זי"ע)
הוצאה שש עשרה
נסדר מחדש באותיות מרובעות עם תקונים
והוספות
כפר חב"ד תשנא
4°. (4), קצו דף