מס' כרטיס 80376  מדור ומדף: לד-ת
 
תורת מנחם
התוועדויות
שניאורסאהן, מנחם מענדל (כ"ק אדמו"ר זי"ע)
י"ל ע"י ועד הנחות בלה"ק
ח"א: תש"י (י"ד שבט- ש"פ נצבים, כ"ז אלול)
ארץ ישראל תשנג ...
8°. XVI, (3), יד, 270, (2) ע'
ח"ב: שנת תשי"א ח"א [ר"ה- ו' ניסן].
נ.י. תשנד
8°. XXI, 345, (2) ע'
טופס נוסף הוצאה מיוחדת- מזכרת נישואין.
ח"ג: שנת תשי"א ח"ב [י"א ניסן - ערב ר"ה].
רמלה תשנה
,XXII 453 ע'
כרך ד': שנת תשי"ב - ח"א: (ר"ה-ש"פ משפטים
רמלה תשנה
8°. (27), 341, (1) ע'.
כרך ה': שנת תשי"ב - ח"ב: (פורים - שבועות
רמלה תשנו
,25 256, (2) ע'.
כרך ו': שנת תשי"ב - ח"ג: (כד סיון-ער"ה)
,21 290, (2) ע'.
כרך ז': שנת תשי"ג - ח"א:(ר"ה-ש"פ משפטים)
רמלה תשנז
,32 359, (1) ע'.
כרך ח': שנת תשי"ג - ח"ב: (ז' אדר-שבועות)
תשנ"ז. 26, 243, (3) ע'.
כרך ט': שנת תשי"ג - ח"ג: (ש"פ שלח-ער"ה)
בסופו מפתח ענינים של כל השנה
רמלה תשנח
8°. 23, 352, (4) ע'.
כרך י': שנת תשי"ד - ח"א: (ר"ה-ש"פ וארא)
תשנ"ח. 30, 326, (4) ע'.
כרך י"א: תשי"ד - ח"ב: (י' שבט-ש"פ במדבר)
רמלה תשנט
,26 284, (6) ע'.
כרך י"ב: תשי"ד - ח"ג: (שבועות-ערב ר"ה)
תשנ"ט. 26, 426, (6) ע'.
כרך י"ג: תשט"ו - ח"א: (ר"ה-ויקהל פקודי)
תשנ"ט. 32, 359, (3) ע'.
כרך י"ד: תשט"ו - ח"ב: (פסח-ערב ראש השנה)
תשנ"ט. 30, 460, (6) ע'.
כרך ט"ו: תשט"ז - ח"א: (ר"ה-ש"פ מקץ)
רמלה תשס
,30 324, (10) ע'.
כרך ט"ז: תשט"ז - ח"ב: (שמות - שבועות)
תש"ס. 28, 359, (5) ע'.
כרך י"ז: תשט"ז - ח"ג: (שלח - ערב ר"ה)
תש"ס. 24, 370, (3) ע'.
כרך י"ח: תשי"ז - ח"א: (ר"ה-ש"פ וארא)
רמלה תשסא
,30 334, (4) ע'.
כרך י"ט: תשי"ז - ח"ב: (י' שבט-קדושים)
תשס"א. (2), 30, 367, (7) ע'.
כרך כ': תשי"ז - ח"ג: (ל"ג בעומר-ערב ר"ה)
תשס"א. 28, 430, (6) ע'.
כרך כ"א: תשי"ח - ח"א: (ר"ה - ש"פ וארא)
רמלה תשסב
,30 324, (3) ע'.
כרך כ"ב: תשי"ח - ח"ב: (בשלח - ר"ח סיון)
תשס"ב. (2), 30, 317, (3) ע'.
כרך כ"ג: תשי"ח - ח"ג: (במדבר - ערב ר"ה)
תשס"ב. (2), 28, 454, (4) ע'.
כרך כ"ד: תשי"ט - ח"א: (ר"ה - שמות)
רמלה תשסג
,(2) 30, 329, (5) ע'.
טופס שני מזכרת מנישואי לוי יצחק ושיינא
גיטא לפידות - טו"ב אלול תשס"ג - חיפה
כרך כ"ה: תשי"ט - ח"ב: (י' שבט-ש"פ במדבר)
תשס"ג. (2), 28, 316, (6) ע'.
כרך כ"ו: תשי"ט - ח"ג: (שבועות-ראש השנה)
תשס"ג. (2), 24, 404, (2) ע'.
כרך כ"ז: תש"כ - ח"א: (ראש השנה-ויק"פ)
תשס"ד. (2), 38, 495, (1) ע'.
כרך כ"ח: תש"כ - ח"ב. (חגה"פ - ערה"ש)
,(1) XXX, 457, (1) ע'.
כרך כט: תשכ"א ח"א: (ר"ה -וארא,מבה"ח שבט)
31, 318, (2) ע'.
כרך ל תשכ"א ח"ב: (בשלח-בהו"ב,מבה"ח סיון)
תשס"ה. 29, 333, (5) ע'.
כרך לא תשכ"א ח"ג: (חגה"ש-נצבים, כח אלול)
תשס"ה. 24, 398, (2) ע'.
כרך לב: תשכ"ב. ח"א: (ר"ה-וארא, ר"ח שבט)
תשס"ה. 32, 395, (3) ע'.
כרך לג תשכ"ב ח"ב: (יו"ד שבט-ר"ח סיון)
תשס"ו. 32, 478, (2) ע'.
כרך לד תשכ"ב ח"ג: (שבועות-ערב ראש השנה)
תשס"ו. 30, 601, (3) ע'.
כרך לה תשכ"ג ח"א: (ראש השנה-ש"פ מקץ)
תשס"ז. 31, 347, (3) ע'.
כרך לו תשכ"ג ח"ב: (ש"פ שמות-א' במדבר)
תשס"ז. (2), 34, 377, (3) ע'.
כרך לז תשכ"ג ח"ג: (שבועות-ערב ראש השנה)
תשס"ז. (2), 28, 420, (6) ע'.
- המשך בכרטיס הבא -