מס' כרטיס 80748  מדור ומדף: כג-מ
 
מעשה אלפס
א  ווירקליכע הערצליכע ליעבע
צוא דעם איינציגען, וועלכען מען דארף
ליעבען מאת הר"ר:
אלפס, בן ציון ב"ר ירמיה עקיבא
ווילנא תרע
(יצחק יהודה ליב קאצינעלינבויגען)
8°. ח"א: תרע. XVIII, 78 ע'
ח"ב: תרע. 96 ע'
ח"ג: תרסד. 96 ע'
ח"ד: תרסד. XVIII, 86 ע'
ח"ה: תרע. 96 ע'
סעריע :2 ווערט אנגערופען
א  ריינע הערצליכע ליעבע
ח"ו: תרסד. 50 ע'.
ח"ז: תרסד. 47, (1) ע'
ח"ח: תרסט. 48 ע'
ח"ט: תרסט. 48 ע'
ח"י: תרסט. 48 ע'
בכרך אחד
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10