מס' כרטיס 8112  מדור ומדף: ז-כ
 
כריתות
שמשון ב"ר יצחק מקינון
כללי התלמוד ודרכי הסוגיות. ועמו
תחלת חכמה
חאגיז, יעקב ישראל ב"ר שמואל
והוא תוס' כללים שנשמטו בס' כריתות
ואחריו הקדמתו בדרכי המשנה מפירושו
עץ חיים
על משניות. וכללים שנדפסו בשו"ת הלכות
קטנות. וכללים נבחרים מס'
אסיפת הכללים
חאגיז, משה ב"ר יעקב
ובסופו
אורח מישור
מוסר השכל לת"ח (ד פר') עם דברי בנו הנ"ל
אמשטרדם תסט
12°. (6), נ, (2), נו, כג, ה, כט-לב דף
3 טפסים (טופס נוסף רק תחילת חכמה וכו')
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2