מס' כרטיס 8498  מדור ומדף: לד-ל
 
לקוטי תורה
שניאור זלמן (אדמו"ר הזקן)
דרושים. ע"פ השבוע. ויקרא-דברים. ונתוסף
מפתח, מראי מקומות הערות וציונים בסופו
ועוד הוספות. הוצאה שבע עשרה
נ.י. תשנט
4°. (8), ח, נד, (1), צו, (1), ק, ,(1)
נא, רלט, (2) דף