מס' כרטיס 856  מדור ומדף: לט-א
 
אור הישר
כולל:
אור צדיקים
דינים בקצרה ע"פ האריז"ל
פאפירש, מאיר הכהן
סדר -
תפלה ישרה בכוונת הלב
לפי האריז"ל. וספר -
מוסר
מסודר ומובא לדפוס ע"י:
חזן, צבי הירש ב"ר חיים
פיורדא תקכד
8°. (4), קכד דף
2 טפסים (בשניהם חסר בתחילתו כמה דפים,
והושלם בצילום)
 
לתצלום הספר לחץ כאן