מס' כרטיס 90086  מדור ומדף: טו-ש
 
שמלה חדשה
שור, אלכסנדר סענדר ב"ר אפרים זלמן
על טור או"ח ויו"ד ורובו ככולו על הלכות
שחיטה וטריפות. עם ביאור
תבואות שור
ועם ביאור
לבושי שרד
אייבשיץ, דוד שלמה
בסופו חדושים על הש"ס עם שם ספר
בכור שור
זיטומיר תרכח
(אברהם שלום שאדאוו)
4°. (1), 76, 87, 41-2, 17 דף.
נקרא בשם ספר
אוריין תליתאי
 
לתצלום הספר לחץ כאן