מס' כרטיס 92565  מדור ומדף: לה-ש
 
שלחן ערוך
שניאור זלמן (אדמו"ר הזקן)
הוצאה חדשה מסודרת מחדש, מוגהת ומתוקנת
מנוקדת ומפוסקת בתוספת ציונים על הגליון
מקורות לדינים, ספרים הדנים בדבריו,
מנהגי חב"ד ועוד. עורך ראשי:
לוין, שלום דובער
יו"ל ע"י מערכת אוצר החסידים." קהת"
ח"א: הלכות השכמת הבוקר, ציצית ותפילין.
ארץ ישראל תשס
8°. 27, (2), 752, (2) ע'.
ח"ב: הלכות ברכות השחר, קריאת שמע, תפלה,
נשיאת כפים, נפילת אפים, תלמוד תורה, משא
מתן. 9, (3), 913, (2) ע'.
ארץ ישראל תשסב
חלק רביעי: סימנים תקפב - תרנא. הלכות
ראש השנה, יום הכיפורים, סוכה ולולב.
ארץ ישראל תשסג
,(12) 505, (1), 6, (3) ע'.
חלק חמישי: סימנים קפג-קצא. הלכות נדה
ודיני תקוני המקוה ועשייתה.
ארץ ישראל תשסד
,10 (2), 519, (3) ע'.
חלק ששי: הלכות הצריכות מלוקטות מטור חושן
משפט עם שאלות ותשובות.
נ.י. תשסט
(2), 5, (3), קס, 10, רמא, (1) ע'.
חלק שביעי: מפתח ענינים פסוקים ומארז"ל
תשס"ט. (2), 32, תשעח, (1) ע'.
[ח"ו: הלכות הצריכות מלוקטות מטור חו"מ
ארץ ישראל תשסה
,5 (1), קצו, (3) ע'.
שאלות ותשובות
שניאור זלמן (אדמו"ר הזקן)
בהוספת תשובות שנתפרסמו בספרים אחרים עם
שער השמועה - פסקים המובאים בשם רבינו
נ.י. תשסז
9, רמא, (3) ע'.]