מס' כרטיס 93050  מדור ומדף: לד-ת
 
תורת שמואל - תרלח
לקוטי תורה - שער עשרים
ספר תרל"ח
שניאורסאהן, שמואל (אדמו"ר מוהר"ש)
יוצא לאור בפעם הראשונה מכת"י
נ.י. תשסב
8°. (10), 552, (2) ע'