מס' כרטיס 93885  מדור ומדף: לד-ק
 
קונטרס ומעין מבית ה'
שניאורסאהן, שלום דובער (אדמו"ר מוהרש"ב)
עם מבוא וקיצורים מאת:
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
הוצאה אחת עשרה עם הוספת מפתח ענינים
נ.י. תשסב
8°. (2), 160 ע'.