מס' כרטיס 94003  מדור ומדף: לד-ת
 
תהלים אהל יוסף יצחק
תהלים עם עשרה פי' וע"פ:
יהל אור
ע"פ חסידות חב"ד מאת
שניאורסאהן, מנחם מענדל (אדמו"ר הצמח צדק)
ובסופו:
קובץ מכתבים
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
על אמירת תהלים
עם השמטות מילואים ומ"מ
הוצאה שלישית עם הוספות
נ.י. תשסב
8°. XVII, תתקיג, (1) ע'