מס' כרטיס 94225  מדור ומדף: סז-א
 
מסכת אבות
עם פירוש רש"י ופירוש הגאון
אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א)
גם מסכת אבות דרבי נתן, מסכת סופרים, מסכת
שמחות, מסכת כלה, מסכת דרך ארץ רבא,
מסכת דרך ארץ זוטא, ופרק השלום. כולם ע"פ
נוסחות הגאון (הגר"א) ובצדו נוסחות ישנות.
שקלוב תקסד
הובא לביה"ד ע"י הרבנים יהודה ליב ואחיו
אברהם בני הגאון המחבר (השותפים ארי' ב"ר
מנחם, ארי' ליב ב"ר שניאור פייבוש, אברהם
ב"ר יעקב, שבתי ב"ר בן ציון)
4°. 82 דף
נכרך עמו: אבות עם פי' פתחי יה
 
לתצלום הספר לחץ כאן