מס' כרטיס 94570  מדור ומדף: סב-א
 
אבן המאיר
הוספה עברית למ"ע רבני הגר, כולל תשובות
מפוזרות בדברי הלכות, ציוני דרשות מאמרי
אגדות, אגרות שמות וקורות רבני הגר, י"ל
ב' פעמים בשנה, מאתי:
שטיין, מאיר
מחברת א'
מונקאטש תרסז
8°. 17 דף
(קאהן עט פריעד). 2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן