מס' כרטיס 94763  מדור ומדף: סב-א
 
אגדות תלמוד בבלי וירושלמי
כפי אשר נדפס בספר יפה מראה ובספר בנין
ירושלים עם כמה אגדות נוספות אשר השמיטו
בעהמח"ס הנ"ל, עם הפירושים האלה:
פני משה
מרגליות, משה ב"ר שמעון
אגדת אליהו
אליהו ב"ר אברהם שלמה הכהן
חומות ירושלים
ליקוטי ביאורים מהמפרשים סביב הירושלמי
נר מערבי
ציונים ומ"מ מהגאונים מפרשי הים,
חלק ראשון לסדר זרעים
ירושלים תרנט
4°. (2), 44 דף
(ישראל דוב פרומקין)
 
לתצלום הספר לחץ כאן