מס' כרטיס 94928  מדור ומדף: קכא-א
 
איגרת בר יוחאי
ווייס, אהרן ב"ר כתריאל שלום
ממאקאווא
להוכיח דר"ש לטעמי' בספרו זוה"ק
באלקאני תרצד
8°. 23 ע'
(יצחק אייזיק הייס). טופס נוסף במדור סב-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן