מס' כרטיס 94985  מדור ומדף: קכא-א
 
אגרת
השלוחה מחכמי ורבני האשכנזים שבארץ ישראל
לבני משה רבינו ע"ה ועשרת השבטים, מסודרת
ונערכת ע"י הרה"ג מוה"ר:
ישראל ב"ר שמואל משקלאב
בעהמח"ס תקלין חדתין ממונה ומשגיח ק"ק
אשכנזים הנקרא מדרש פרושים שבעה"ק צפת
אמשטרדם [] תקצד []
8°. 4 דף
נדפס בלא שער
 
לתצלום הספר לחץ כאן