מס' כרטיס 95020  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת תימן
הנקרא פתח תקוה
משה בן מימון (הרמב"ם)
העתיקו מערבית לעברית:
מערבי, נחום
א) מבוא חשוב להרה"ג איש חי"ל האבד"ק
נייפעסט, ב) עדות הרמב"ם בעצמו על המאורע
בתימן, ג) חרם הרמב"ם למי שעבר על תורת
משה בפומבי, ד) תקנות הרמב"ם שהביאו
החיד"א, ה) שתי תשובות לר' עובדי' גר צדק,
ו) מכתבו לר"י עקלין, ז) שני דברים רפואה
ותפלה מהרמב"ם, ז) אחרית דבר, בירורי
מדותיו של הרמב"ם. יו"ל ע"י הלל גרינפעלד
בודפשט תשא
(משלם זלמן כ"ץ ב"ר דוד צבי קאטצבורג)
8°. (2), 69, (2) ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן