מס' כרטיס 95172  מדור ומדף: סג-א
 
אהבת ציון
קליין, יוסף .. טשאבע אבד"ק סערדאהעלי
- ראבד"ק דונא-סערדאהעלי (אונגארן)
על מסכת כתובות. ובסופו חידושים על שלשה
סוגיות: שבועה שא"ב. קצצה. ונסרא דר"א.
קראקא תרנב
(יוסף פישער)
2°. (2), 4, 100 דף
חלק שני: חידושי גפ"ת על מסכת גיטין
2°. (3), 100 דף
חלק שלישי: חידושי גפ"ת על מסכת קידושין
2°. 92 דף
טופס נוסף אחרי חלק שני
ווייטצען תרנז
(משה אלי' קאהן)
חלק רביעי: חידושי גפ"ת על מס' ביצה מכות
ועל צבאו מחובר..קונטרס:
גבעות העולם
על סוגיא דהכנה דרבה, וקונטרס:
בריתי יעקב
על סוגיא דכבתא וריחא מילתא
ורנוב תרצד
(שמואל זינגער)
2°. (2), 12, 56 דף וקונטרס גבעות עולם -
4 דף
טופס נוסף נכרך עם:" ידות נדרים"
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3