מס' כרטיס 95191  מדור ומדף: סב-א
 
אהבת ציון וירושלים
ראטנער, בער
כולל שנויי נוסחאות וגירסאות מתלמוד
ירושלמי הנמצאים בספרי הראשונים בדפוסים
ישנים ופראגמענטין כתבי יד עם הערות
ותקונים
- מסכת פסחים
פיעטרקוב תרסט
8°. (4), 142 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן