מס' כרטיס 95477  מדור ומדף: לג-כ
 
כתר שם טוב
השלם
אהרן ב"ר צבי הירש הכהן
ליקוט דברי קודש של ה"ר
ישראל בעל שם טוב
עם כמה הוספות בסופו:
כוונות, תורות ומנהגי הבעש"ט. אמרות קדש
ע"ד הבעש"ט ושיטתו. מ"מ ומפתחות.
הוצאה חדשה ומתוקנת עם הוספות נערך ונשלם
במילואים על פי המקורות על ידי
שחט, יעקב עמנואל
נ.י. תשסד
8°. (1), 35, (1), תשלו, (6) ע'.