מס' כרטיס 9565  מדור ומדף: לד-ה
 
היום יום
קובץ פתגמים ומנהגים מסודרים לימות השנה
מלוקט משיחות ומכתבי כ"ק
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
על ידי
שניאורסאהן, מנחם מענדל (כ"ק אדמו"ר זי"ע)
על השער: הוצאה תשע עשרה
נ.י. תשסד
12°. 40, קכט, (7) ע'