מס' כרטיס 958  מדור ומדף: לד-א
 
אור התורה
שניאורסאהן, מנחם מענדל (אדמו"ר הצמח צדק)
דרושי דא"ח על סדר פרשיות התורה
נ.י. תשכא-מה
בראשית: כ"א: (בראשית-ויצא. צ"ד תרעג)
8°. (7), רכז דף. כ"ב: (וישלח-ויחי. צ"ד
תרעג עם הוספות) (4), רכז-תסט דף. כ"ג:
(בראשית נח) (4), תע-תרעב, (1) דף. כ"ד:
(לך-תולדות) (4), תרעב-תתלג דף. כ"ה:
(ויצא-ויחי) (5), תתלה-תתריט, (1) דף.
כ"ו: (בראשית-ויחי) (4), תתרכ-תתשנא דף.
כ"ז: (בראשית-ויחי) (8), תתשנב-תתתצא דף.
שמות: כ"א: (שמות-בא) (9), שנ, (2) ע'.
כ"ב: (בשלח) (7), שנא-תשיח ע'. כ"ג:
(יתרו) (7), תשיט-א'עד, (1) ע'. כ"ד:
(משפטים) (7), א'עה-א'שמג, (1) ע'. כ"ה:
(תרומה-תצוה) (7), א'שמה-א'תתכב, (2) ע'.
כ"ו: (תשא-פקודי) (7), א'תתכג-ב'רנט, (1)
ע'. מגלת אסתר: (7), ב'רסא-ב'תסח, (2) ע'.
כ"ז: (שמות-ויקהל) (7), ב'תעא-ב'תתכב ע'.
הוספה למגלת אסתר: (5), נא, (2) ע'. כ"ח:
(שמות-ויקהל) (8), ב'תתכג-ג'קנד, (1) ע'
ויקרא: כ"א: (7), תכא, (2) ע'. כ"ב: ,(7)
תכה-תשכ ע'. כ"ג: (ויקרא-בחוקתי) ,(7)
תשכא-תקס ע'. כ"ד: (7), תתקסא-א'רה ע'
במדבר: כ"א: (במדבר-נשא) (7), שיח, (2) ע'
כ"ב: (בהעלותך-קרח) (7), שכא-תשנה, (2) ע'
כ"ג: (חקת-פנחס) (7), תשנט-א'רנד, (1) ע'.
כ"ד: (מטות-מסעי) (7), א'רנה-א'תקנ ע'.
כ"ה: (במדבר-מטות) (7), א'תקנא-א'תרצא,
.(1) כ"ו: (במדבר מסעי) (7) א'תרצב-ב'ד ע'
דברים: כ"א: (דברים-ואתחנן) (7), תעז, (1)
ע'. כ"ב: (עקב-תבוא) (9), תעט-תתשפח ע'.
כ"ג: (נצבים-יוה"כ) (7), א'קפט-א'תרלו ע'.
כ"ד: (האזינו-ברכה) (7), א'תרלז-א'תתקפח
ע'. כ"ה: (7), א'תתקפט-ב'קעב ע'. כ"ו:
(דברים-ברכה), (8), ב'קעג-ב'תרמט, (1) ע'
נ"ך: כ"א: (8), תשלה, (1) ע'. כ"ב: ,(7)
תשלז-א'קנח, (1) ע'. כ"ג: 6, א'קנט-א'תסז
ע'. שה"ש: (סי' א-ב) (7), שעג, (1) ע'.
שה"ש: (סי' ג-ה) (7), שעג-תתח, (2) ע'.
מארז"ל-ענינים: (7), שסט, (1) ע'. סידור
תפלה: (4), תט, (2) ע'. שה"ש: (סי' א-ח)
,6 תתט-א'נד, (1) ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23