מס' כרטיס 98440  מדור ומדף: לו-ש
 
שלוחי אדוננו
קובץ מיוחד עבור שלוחי המלך - הסברת ענין
לימוד שיחות של הרבי שנאמרו בשנות תשנ"א-ב
יו"ל ע"י חיילי בית דוד - ישיבת תות"ל
ליובאוויטש - 770. כתיבה ועריכה:
קנטור, גיא בצלאל
ניסילעוויטש, לוי יצחק
נ.י. תשסה
12°. 82, (2) ע'.
תשורה לנישואי מרדכי אהרן ודבורה לאה
פרידמן כ"ו אדר ב' ה'תשס"ה.