מס' כרטיס 98769  מדור ומדף: לה-ש
 
שלחן ערוך
שניאור זלמן (אדמו"ר הזקן)
הוצאה חדשה מסודרת מחדש, מוגהת ומתוקנת
בתוספת ציונים על הגליון מקורות לדינים,
ספרים הדנים בדבריו, מנהגי חב"ד ועוד.
בעריכת:
לוין, שלום דובער
יו"ל ע"י מערכת אוצר החסידים." קהת"
פורמט בינוני
כפר חב"ד תשסח
8°. ח"א: סימנים א-רטו, פסקי הסידור, לוח
וסדר ברכת הנהנין: 27, (1), 751, (1) ע'.
ח"ב: סימנים רמב-תח, פסקי הסידור:
9, (1), 913, (1) ע'.
ח"ג: סימנים תכט-תצד, פסקי הסידור:
(1), 7, 505, (1) ע'.
ח"ד: סימנים תצה-תרנא, פסקי הסידור עם
לקט ביאורים והערות
(1),10, (1) 519, (1) ע'.
ח"ה: הלכות שחיטה, טריפות, רבית, נדה
ותלמוד תורה עם לקט ביאורים והערות
(1),(8), 573, (1) ע'.
ח"ו:הלכות הצריכות מלוקטות מטור חושן משפט
שאלות ותשובות
בהוספת תשובות שנתפרסמו בספרים אחרים עם
שער השמועה - פסקים המובאים בשם רבינו
(2), 6, 160, 9, 241,(1) ע'.
מפתח ענינים פסוקים ומאמרז"ל
לשלחן ערוך, פסקי הסידור ושו"ת נערכו ע"י
לוין, שלום דובער
אלאשוילי, אברהם
(1), 32, 778, (1) ע'.