מס' כרטיס 999  מדור ומדף: ו-א
 
אורח מישור
קרמניצר, יוחנן ב"ר מאיר
חידושים על מס' נזיר. ועל הרמב"ם הל'
נזירות. ועמו אורח מישור מהדורא בתרא, על
דרכי משה יו"ד. ובסופו השמטות מס'
דרכי משה
יו"ד
ברלין תפג
2°. (1), מד, ו דף
נכרכו עמו: האהל עולם. צנצנות המן.
3 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן