שטיוואבויל - ד"בח תכורעת
Chabad - Lubavitch Exhibition

שטיוואבויל קחצי ףסוי להא ד"בח ידיסח תדוגא תיירפס
Library Of Agudas Chassidei Chabad Ohel Yosef Yitzchak Lubavitch
770 Eastern Parkway, Brooklyn N. Y. 11213
Tel: (718) 493-1537. Fax: (718) 756-2919

אובמ

בוט-םש-לעבה ,םילודגה תורואמה ינש תדלוה םוי ,לולא י"ח תארקל
,ד"בח תודיסחו תיללכה תודיסחה ידסיימ ,ןקזה ר"ומדא ק"כו
ףסוי להא - ד"בח ידיסח תדוגא תיירפס"בש וניתובר תכורעת החתפנ
."שטיוואבויל - קחצי

,הנושארה םתאצוהב וניתובר ירפס םיגצומ תאזה תיעיברה הכורעתב
ינפ תונומתו ירויצ ,שדוק יצפח ,םתורותמ תוקתעהו םשדק-די-יבתכ
.היירפסה יזנגב םירומשה וניאישנ וניתובר שדוק

םילדתשמ ר"ומדא לכמ ,הכורעתב םיגצומ םיטירפ םיתאממ רתוי
תונומת םיצפח ,םשדק-די-יבתכ ,םהירפס לש ןושארה סופד :גיצהל
הזה רפסמה יפל ראותמו ,רפסמב ןמוסמ טירפ לכ .םהלש םירויצו
:הכורעתה לש דחוימה גולטקב

:החיתפה תועש
ישימח - ןושאר םימי
5:00-12:00 תועשה ןיב
2:00 דע - ישיש םוי

.אבה קרפל ךשמה
.ישארה טירפתל הרזח