שטיוואבויל - ד"בח תכורעת
Chabad - Lubavitch Exhibition

שטיוואבויל קחצי ףסוי להא ד"בח ידיסח תדוגא תיירפס
Library Of Agudas Chassidei Chabad Ohel Yosef Yitzchak Lubavitch
770 Eastern Parkway, Brooklyn N. Y. 11213
Tel: (718) 493-1537. Fax: (718) 756-2919

ט"שעבה


וייח ימי ךשמב וספדנ אל בוט-םש-לעבה לש ויתורות יטוקל
.תואבה םינשה םישלש ךשמב אל םגו ,(כ"קת-ח"נת)

םירפס העברא הז רחא הזב זא וספדנו ,ב"נקת תנשב הליחתה םתספדה
:הנושארה םתאצוהב ,הכורעתב םיגצומ םהמ םינש .םינש שולשב

.ב"נקת בובל ,םירקי םיטוקל 1

.ד"נקת אווקלאז ,בוט םש רתכ 2

:םה םירחאה םינשה

.ג"נקת [אווקלוז] ,ש"בירה תאווצ

.[ד"נקת אווקלוז] ,תורשי תוגהנה - םירשי יכרד

םינש .םינשה ךשמב תובר תואצוהב וספדנ םירכזנה םירפסהמ דחא לכ
תופסוה םע ,תנקותמו השדח הרודהמב ,ת"הק י"ע שדחמ וספדנ םהמ
:הכורעתב םיגצומ םהינש .תוחתפמו תורעה ,תואוושהו

.ז"משת ת"הק ,בוט םש רתכ 3

.א"נשת ת"הק ,ש"בירה תאווצ 4

םהמ המכ .ולאה תוגהנההו תורותה יטוקלמ תוקתעה שי די-יבתכב םג
:הכורעתב םיגצומ

.דועו "תורשי תוגהנה" קתעה ,635 די-בתכ 5

.דועו "תורשי תוגהנה" קתעה ,252 די-בתכ 6

.148 י"תכב ,םילהתבש זק רומזמל 'יפ 7

םעונ פ"ע םילהת 'סב הנורחאבו ,םימעפ המכ ספדנ הזה שוריפה
.חנת 'מע םש הזב ש"מעו ,ולא י"תכ י"פע ,ו"נשת .י.נ ,ךלמילא

2063 .ותלחתב 549 .ב ,גמ 104 י"תכב ףא קתעומ שוריפה

י"תכב ,הוקמ ול ןיאש ימל םידי תליטנ רדסו ,הוקמה תנווכ 8
.790

ב"יס ורתי 'רפ ,בוט םש לעב 'סב הנורחאבו ,םימעפ המכ וספדנ
.נ"שו ,כ"סו

.ותלחתב 549 י"תכב ףא תוקתעומ הוקמה תונווכ

תופסוהב הנורחאבו ,מ"כב וספדנ הוקמל ט"שעבהמ תופסונ תונווכ
.נ"שו ,[וטש]ה ,ו"משת ת"הק ,ח"אד םע רודיסל

.251 י"תכב ,האיצמה תא האר הנשמל 'יפ 9

.ב ,דק 570 י"תכב ףא קתעומ שוריפה

.239 י"תכב ,ט"שעבהמ תולבק 10

*

המכב רומאכ וספדנש ,בוט םש לעבה תוגהנהו תורותל ףסונב
."ט"שעבה יחבש" רפסב וירופיס םג ופסאנ ,םיטוקיל

'ר דיסחה סיפדמה י"ע ,ה"עקת תנשב טסופאקב הנושארב ספדנ רפסה
.ןקזה וניבר לש ודימלת ,הפי לארשי

עמש רשא םירבדה יפ לע הזה רפסה תא רדיסש סיפדמה בתוכ ותמדקהב
.ל"נה ובר תאמ

:םימעפ המכ דוע רפסה ספדנ הירחאלשו הנש התואב דימ

.ה"עקת בושטידרב ,בוט םש לעב יחבש 11

.ה"עקת בוצשאל ,בוט םש לעב יחבש 12

.ו"עקת ץעראק ,בוט םש לעב יחבש 13

דבלמ ;בוט םש לעב יחבש רפסהמ די-בתכב תוקתעה םויכ םיעודי אל
רמשנ ,רפסה לש הנושארה הספדהה ינפל בתכנש ,דחא קתעה
:הכורעתב גצומו הירפסה ןויכראב

.1203 די בתכ ,בוט םש לעב יחבש 14

:רפסה לש תדחוימ האצוה הספדנ הזה דיה בתכ יפ לע

.ב"משת םילשורי ,די בתכ - ט"שעבה יחבש 15

.םדוקה קרפל הרזח
.אבה קרפל ךשמה
.ישארה טירפתל הרזח