שטיוואבויל - ד"בח תכורעת
Chabad - Lubavitch Exhibition

שטיוואבויל קחצי ףסוי להא ד"בח ידיסח תדוגא תיירפס
Library Of Agudas Chassidei Chabad Ohel Yosef Yitzchak Lubavitch
770 Eastern Parkway, Brooklyn N. Y. 11213
Tel: (718) 493-1537. Fax: (718) 756-2919

שטירזעממ דיגמהדיגמ רפסה היה סופדה רואל ואציש םינושארה תודיסחה ירפסמ דחא
ספדנ .שטירזעממ דיגמה ברה לש ויתורות טוקיל אוהש ,בקעיל וירבד
.תובר םימעפ כ"חא ספדנו רזחו ,א"מקת תנשב הנושארל

:רפסה לש תונושארה תואצוהה םיגצומ הכורעתב

.א"מקת ץעראק ,בקעיל וירבד דיגמ 16

.ד"מקת ץעראק ,בקעיל וירבד דיגמ 17

.ב"נקת בובל ,בקעיל וירבד דיגמ 18

.ד"נקת אהרטסוא ,בקעיל וירבד דיגמ 19

יול יבר ק"הרה תמכסה םע ,ח"סקת בושטידרב,בקעיל וירבד דיגמ 20
.בושטידרבמ קחצי

:ת"הק תאצוהב רפסה גצומ כ"ומכ

.ו"משת ת"הק ,בקעיל וירבד דיגמ 21

ומכ ,בוט-םש-לעבל םידחוימה םירפסב םג וספדנ דיגמה לש ויתורות
המכ םג שי לבא .ליעל םייונמה "ש"בירה תאווצ"ו "םירקי םיטוקל"
םתאצוהב ,הכורעתב םיגצומ םה םגו ,ויתורותל םידחוימה םירפס
:הנושארה

.ד"סקת ץעראק ,הרות רוא 22

.ב"כרת בובל ,שדוק יבתכ 23

.ט"נרת ןיטאיסוה ,תמאה רוא 24

.ס"רת רימאטיז ,תמאה רוא 25

םשב םיכרכ ינשב וספדנו דיגמה לש ויתורות ופסאנ תונורחאה םינשב
.הכורעתב גצומ הז רפס םג ."דיגמה תרות"

.ו"לשת ק"הרא ,דיגמה תרות 26

םיגצומ םהמ םידחא .די-יבתכב תוקתעומ דיגמה ברה תורותמ םיבר
:הכורעתב

187 י"תכב 27

.1821 י"תכב 28

.2220 י"תכב 29

.םירפסל תומכסה בותכל ליגר היה אל שטירזעממ דיגמה ברה
:אוה ,הכורעתב גצומו ,המכסה ול בתכ דיגמה ברה רשא דיחיה רפסה

.ה"כקת אקרוט ,הקוספ הכלה 30

:דיגמה ברה בתוכ תאזה המכסהב

םנמא ,רפס םוש לע המכסה ןתילמ םיענמנה ןמ 'ויהל יכרד 'יהש ףא
תא רצקמו ,'ישפנל אניד דיבעו ,תושדח םינפ אכיאד אכה ינאש
.סופדה חבזמ לע תולעל יוארו .םיקסופה ןמ םירמאה

,םיקסופה ךותמ תוכלה טוקיל רפס תכירע תלעמ רקוי לדוגל ,רמולכ
.סופדה חבזמ לע הלעיש ,רפסל המכסה ןתילו ורדגמ תאצל טילחה

ןחלשה תא בותכל ןקזה ונבר לא דיגמה ברה הרוה כ"חא תודחא םינש
ינב תמדקהב רפוסמש יפכ ,המצע וז הביס התואמ ,ולש ךורע
:רבחמה ןואגה

שופחל [שטירזעממ דיגמה] ל"נה שודקה ברה ידי לע ומיכסא אימשמ
ןיבהל וב םיהלא חור רשא שיא אוצמל וידימלתב שפוחמ שפחב
.ןהימעטב תוכלה אתכלהד אבילא קיסמו ןותמ הרורב הכלה תורוהלו
ןובנ ןיא ול רמאו שוב דע וב ריצפהו .ל"ז ר"ומאא דובכב רחביו
שדוקה תכאלמ וז הכאלמ תושעל הכלה לש הקמועל דריל ךומכ םכחו
ירבד לכב םירכזנה תוכלה ימעט תימינפו תיצמת רואל איצוהל
.םינורחאהו םינושארה

.םדוקה קרפל הרזח
.אבה קרפל ךשמה
.ישארה טירפתל הרזח