שטיוואבויל - ד"בח תכורעת
Chabad - Lubavitch Exhibition

שטיוואבויל קחצי ףסוי להא ד"בח ידיסח תדוגא תיירפס
Library Of Agudas Chassidei Chabad Ohel Yosef Yitzchak Lubavitch
770 Eastern Parkway, Brooklyn N. Y. 11213
Tel: (718) 493-1537. Fax: (718) 756-2919

ןקזה ר"ומדא ק"כ


ונבר י"ע ךורע ןחלשה תביתכ תלחת תעמ ורבע הנש םיעבראמ רתוי
.ד"עקת תנשב ותספדה תלחתל דעו ,א"לקת תנשב ,ןקזה

וליחתה )ג"עקת תבט ד"כ( ןקזה וניבר לש ותוקלתסה ירחא תחא הנש
.ולש ךורע ןחלשה תא סיפדהל

םהמ דחא לכו ,ןקזה וניבר לש וירפסמ המכ וספדנ רבכ זא דע םנמא
.תאזה הפוקתה ךשמב םימעפ המכ ספדנ

םירפסהמ דחא לכ לש םינושארה םיסופדהמ דחא םיגצומ הכורעתב
:הנושארה םתספדה תונש רדס יפל ,ולאה

.ד"נקת וואלקש ,הרות דומלת תוכלה 31

.ז"נקת אטיוואלס ,אינת 32

.[א"סקת ץעראק] ,ןינהנה תכרב חול 33

.ד"עקת טסופאק ,ךורע ןחלש 34

ספוט ףא עדונ אל םויכו ,וייחב םימעפ המכ וספדנש םירפסהמ דחא
.ךרעש רודיסה אוה ,ונממ םייק

תא יעצמאה ר"ומדא ק"כ ונב סיפדה ותוקלתסה ירחא דימ םנמא
לש הנושארה האצוהה .הלפתה רדס לע ולש ח"אד ישורד םע דחי ,רודסה
:הכורעתב תגצומ הזה רודיסה

.ו"עקת טסופאק ,הנשה לכמ תולפת רדס 35

,ויתורות תא ףוסאל "קדצ חמצ"ה ר"ומדא ק"כ ודכנ ליחתה זא
םידרפנ תומש ינשב הרוזנצה תוביס תמחמו ;םיקלח ינשב םסיפדהו
םיגצומ תאזה הנושארה האצוהה לש םיקלחה ינש .םינש 11 לש קספהבו
:הכורעתב

.ז"צקת טסופאק ,רוא הרות 36

.ח"רת רימאטיז ,הרות יטוקל 37

*

ךורע ןחלשהו אינתה רפסמ ןקזה וניבר לש השודקה-ודי-בתכ ףוג
,ע"קת תנשב ידאלב הצרפש הלודגה הפירשב ופרשנ םה ,םימייק םניא
.תומוקמ המכב רפוסמכ

ק"כ ונב ק"יתכב הבושתה תרגא איה ,אינתה רפסמ דחא קלח םנמא
גצומו הירפסב אצמנ ,ןקזה ר"ומדא ק"יתכב תהגומ ,יעצמאה ר"ומדא
:הכורעתב


.1018 י"תכ ,שדוק-די-בתכב תהגומ הבושתה תרגא 38

םעפב הספדנש העשב ,ו"סקת תנשב ,הארנכ ,ובתכנ ולא תוהגה
.ארתב הרודהמב הבושתה תרגא הנושארה

הנושארה הספדהה ינפל וקתענש ,אינתה רפס לש תוקתעה רפסמ םנמא
:הכורעתב תגצומ ןהמ המכ .הירפסב תואצמנ ,אינתה רפס לש

.261 י"תכ ,אינת 39

.268 י"תכ ,אינת 40

.750 י"תכ ,אינת 41

תגצומ איה םגו ,ולש ךורע ןחלשהמ קלח לש תחא הקתעה הדרש ןכ ומכ
:הכורעתב

.238 י"תכ ,ךורע ןחלש 42

םירפסה תונוילג לע תוהגה בותכל ןקזה וניבר 'יה ליגר
חמצ"ה ר"ומדא ודכנ ק"כ ירפסב תוקתעומ ולא תוהגהמ המכ .ולצאש
.תרכזנה הפירשב שא תלוכאמל ויה ולא םירפס םג םנמא ."קדצ

:הכורעתב גצומו הטילפל ראשנ ןוילגה לע ויתוהגה םע דחא רפס


.ןוילגה לע ק"יתכ תוהגה םע ,ק"ירהמ ת"וש 43


:אוה ונידיל עיגהש םדקומ יכה ןקזה ר"ומדא ק"יתכ תרגא 44
.א"מקת תנשב ךרעל הבתכנש ,ק"יתכ

:הכורעתב תגצומ םג


.ןקזה ר"ומדא ק"כ לש הפיכה איה תרוסמה פ"עש ,הפיכ 45

םירויצו תונומת

ןקויד לש םירויצו תונומת םייולת הכרועתה םלוא לש תוריקה לע
:םהיניב ,םישודקה וניתובר ינפ

רייצה תמיתח םע ,ט"מרת תנשב הנושארה הספדהה ,'קה וינפ ראות 154
'ר ל"ומה תמיתחב ,תיסורבו תירבעב תורוש המכ הטמל .יקסב'צלג
.ץ"ש .זו ןהאסרואינש 'ירמש

.תיסורבו תירבעב בותיכ הטמל .היסורב הספדה ,'קה וינפ ראות 155
.המוגפ

לאנתנ י"ע ,אינת ורפס תויתואב רייוצמ ,'קה וינפ ראות 156
.1924 .D .C .ןוטגנישאוו טייריפוק .הספדה .ןזח

.ב"ישת ת"הק ,הספדה ,'קה וינפ ראות .157

.רייצ י"ע םיעבצ תפסוהב ,ל"נכ 158

םייח רייצה .אינת ורפס תויתואב רייוצמ ,'קה וינפ ראות 159
.בקעי

.ןורבנפיט .ק .א רייצה .'קה וינפ ראות 160

.ןורבנפיט .ק .א רייצה .ןיליפתו תילטב שבולמ 'קה וינפ ראות 161

.ץישפיל בקעי רייצה ,ל"נכ 162

.רויצ .'קה וינפ ראות 163

.םדוקה קרפל הרזח
.אבה קרפל ךשמה
.ישארה טירפתל הרזח