שטיוואבויל - ד"בח תכורעת
Chabad - Lubavitch Exhibition

שטיוואבויל קחצי ףסוי להא ד"בח ידיסח תדוגא תיירפס
Library Of Agudas Chassidei Chabad Ohel Yosef Yitzchak Lubavitch
770 Eastern Parkway, Brooklyn N. Y. 11213
Tel: (718) 493-1537. Fax: (718) 756-2919

יעצמאה ר"ומדא ק"כ
ג"עקת תנשמ ,15 ויה יעצמאה ר"ומדא ק"כ לש ותואישנ תונש
.ח"פקת תנשב ותוקלתסהל דע

תכירעב יעצמאה ר"ומדא ק"כ קסעתה ותואישנל תונושארה םינשב
תא ו-ד"עקת םינשב סיפדה ךכ .ןקזה ר"ומדא ויבא ק"כ ירפס תספדהו
תאו ח"אד םע רודיסה תא ,ךורע ןחלשה תא ,שדוקה תרגא םע אינתה
.רהזה ירואב

תונש ךשמב .בתוכו רמוא 'יהש ,ולש תורותה תא סיפדהל ליחתה כ"חא
דחא לכ .םינש וא דחא רפס הנש לכ טעמכ סיפדה ,תואבה ותואישנ
:הנושארה ותאצוהב הכורעתב גצומ ,ולאה םירפסהמ

.ז"עקת וואלקש ,הלפתהו הבושתה רעש 46


.ט"עקת טסופאק ,לכשה רסומ תחכותו םייח ךרד 47

.פ"קת טסופאק ,רוא הרותו הוצמ רנ 48

.א"פקת טסופאק ,הניב ירמא 49

.א"פקת טסופאק ,שאר תרטע 50

.ב"פקת טסופאק ,הרוא ירעש 51

.ו"פקת טסופאק ,םייח תרות 52

י"ע ספדנו ,וסיפדהל קיפסה אלו סופדל ןיכה דחא רפס דוע
:ויאצאצ

.ז"כרת אשראוו ,תולמה שוריפ 53

הספדנ םג םנמא ,תונורחאה םינשב שדחמ וספדנ ולאה םירפסה לכ
ויתורות וטקול הבש ,"יעצמאה ר"ומדא ירמאמ" םירפס תרדס
דחא .םירכזנה םירפסב וספדנ אל רשאו ,ודי לע ובתכנש וא ורמאנש
:הכורעתב גצומ םהמ

.ט"משת ת"הק ,תישארב - יעצמאה ר"ומדא ירמאמ 54

*

יעמוש וידימלת ידי לע םג םימשרנ ויה רמוא 'יה אוהש תורותה
םשר ובו ,וידימלתמ דחא י"ע בתכנש ,דחא לכיב גצומ הכורעתב .וחקל
:ז"עקת תנש ךשמב ודי לע ורמאנש תורותה תא


.1835 י"תכ .ז"עקת ישורד תוחנה 55

.ושדק די בתכ ףוגב רמשנ םקלח ,ודי לע ומשרנויתורותבש יראה קלחה םנמא

םשור ןבה 'יה ןקזה וניבר לש תונושארה ותואישנ תונשב רבכ
.תואבה םינשה לכ ךשמב ךישמה ךכו ,ונממ עמוש 'יהש תורותה תא

ודי לע ובתכנש יעצמאה ר"ומדא ק"יתכ ךאלכיב המכ שי הירפסב
.א"סקת-ט"נקת םינשב םירסאמה תפוקת ינפל רמולכ ,אינזאיל תפוקתב
:הכורעתב גצומ םהמ דחא

.2237 ק"יתכ ,יתרכזו רפס 56

:ותואישנ תונש ךשמב בתכש םישורדה דחא לש ק"יתכ םג גצומ ךכ

.1197 ק"יתכ ,תולמה שוריפ 57

:הכורעתב םיגצומ םג

.ושדק די תמיתחב תרגא 58

י"פעו ,ןילרב 'יעשי 'פורפ י"ע רסמנש ,ףסכ לש ןיליפת קיתרנ 59
.יעצמאה ר"ומדא ק"כ לש איה החפשמה תרוסמ

.םדוקה קרפל הרזח
.אבה קרפל ךשמה
.ישארה טירפתל הרזח