שטיוואבויל - ד"בח תכורעת
Chabad - Lubavitch Exhibition

שטיוואבויל קחצי ףסוי להא ד"בח ידיסח תדוגא תיירפס
Library Of Agudas Chassidei Chabad Ohel Yosef Yitzchak Lubavitch
770 Eastern Parkway, Brooklyn N. Y. 11213
Tel: (718) 493-1537. Fax: (718) 756-2919

"קדצ חמצ"ה ר"ומדא ק"כאל מ"מ .םיר"ומדאה לכמ רתוי בותכל הברה "קדצ חמצ"ה ר"ומדא ק"כ
.ומצעב וירובח תא סיפדה

,"קדצ חמצ"ה ר"ומדא סיפדה ןקזה ר"ומדא ק"כ ונקז לש םירפס ינש
,םינויצו תוהגה הברה ףיסוה םהבש ,הרות יטוקלו רוא הרות םירפסה
.סופדל רסמ אל ויתובושתו ולש וישורד תא לבא

ישורד לש דיה-יבתכ בור םהו ,ויבתכ תא םיקיתעמ ויה םידיסחה
.םויה ונתא םיאצמנש תודיסח

וספדנש ולא םה הכורעתב םיגצומה וירפס לש תונושארה תואצוהה
:(ו"כרת ןסינ ג"י) ותוקלתסה ירחא


.א"לרת אנליוו ,א"ח ע"הבא ,קדצ חמצ ת"וש 60

.ד"מרת אנליוו ,קדצ חמצ םיניד יקספ 61

.א"ערת אוואטלאפ ,ךיתוצמ ךרד 62


.ב"רעת אוואטלאפ ,הריקחה רפס - הנומא ךרד 63


.ג"ערת אוואטלאפ ,תישארב - הרותה רוא 64

.ח"ערת אוואלאפ ,םילהת - רוא להי 65

תפוקתב דוע בתכש ,םינושארהמ דחא ורחבנ השודקה ודי יבתכ ךותמ
דחאו ,תונורחאה ויתונשב בתכש ולאמ דחא ,ןקזה ר"ומדא ונקז ק"כ
:ויבתכממ


.1052 ק"יתכ ,ךליאו ז"סקת תנשמ ,ןקזה ונבר ישורד תוחנה 66


.דועו ב-א"כרת םינשה ישורד ,1056 ק"יתכ 67

םנמא .םירפסה תונוילג לע "קדצ חמצ"ה ר"ומדא לש ויתוהגה ןה טעמ
:תוהגה בתכ ויתונוילג לעו דמל ובש ,ולש ך"נתה אצמנ הירפסב

.ז"כת ד"מא ,דחא ךרכב ך"נת 68

.ך"נתה תונוילג לע תוהגה "קדצ חמצ"ה וניבר םשר תומוקמ רפסמב
.םיגהנמ יקולח הב שיש םוקמב ,הרטפהה רדס )1 :םיללוכ ולא תוהגה
.הזה ך"נתב ,סופדב ונמסנ אל םהש ,'וכו ישילש ינש תלחתה םוקמ )2
.ך"נתבש הרוסמה חסונ יקוידו סופדה תויועט )3

:ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"יתכב םושר רפסה לש ןושארה ףדב

המכו המכ ידי לע קיודמו דאמ הגומ ך"נת ל"זו םינשי יתפשב 'כ
תצק 'יפ ןוילגבו ללכ תועט וב אצמנ אלו םירצונ ימכחו לארשי ימכח
.ה"כזת םדרטשמא סופד ,דאמ הפי ספדנ אמור ןושלב תולמ

ר"ומדא ק"כ בתוכ הילעש ,הקבדמ הנשי םינפבמ ך"נתה תכירכ לע
:ע"נ צ"יירהומ

ה"הללקוצז קדצ חמצ ר"ומדא ק"הרה ר"ומזאא ק"כ דוה ירפסמ
.הרוטפהה וב רמוא 'יהו ,ע"יז מ"גבנ

:הכורעתב םיגצומ דוע

.ושדק די בתכב ,הבושת 69

ירחא וינב י"ע ,הארנכ ,קלחתנש ,ולש אטאפאקה לוורש 70
.ותוקלתסה

םירויצו תונומת

תירבעב בותיכ הטמל .ו"נרת אנליוו ,הספדה ,'קה וינפ ראות 164
.תיסורבו

.הרוסמ תאצוה ,ל"נכ 165

.ג"ישת ת"הק ,ל"נכ 166

.ןורבנפיט .ק .א רייצה .ןיליפתו תילטב שבולמ 'קה וינפ ראות 167

.ץישפיל בקעי רייצה .'קה וינפ ראות 168

.םדוקה קרפל הרזח
.אבה קרפל ךשמה
.ישארה טירפתל הרזח