שטיוואבויל - ד"בח תכורעת
Chabad - Lubavitch Exhibition

שטיוואבויל קחצי ףסוי להא ד"בח ידיסח תדוגא תיירפס
Library Of Agudas Chassidei Chabad Ohel Yosef Yitzchak Lubavitch
770 Eastern Parkway, Brooklyn N. Y. 11213
Tel: (718) 493-1537. Fax: (718) 756-2919

ע"נ ש"רהומ ר"ומדא ק"כהנושארה הנשב .וירוביחמ דחא ףא תא סיפדה אל ותואישנ תונש ךשמב
:ורפס ספדנ ,ותוקלתסה ירחאלש

.ד"מרת אנליוו ,תוישרפ 'גל הרות יטוקל 71

םעו "קדצ חמצ"ה ר"ומדא תוהגה םע ,ןקזה וניבר ישורד םצעב אוהש
.ע"נ ש"רהומ רומדא תוהגה

.י.נב ןאכ רבכ הליחתה ע"נ ש"רהומ ר"ומדא ק"כ ישורד תספדה תלחת
'ר( רפוסה לאומש 'ר קיתעמה י"תכ םולצתב וספדנ םה .ה"שת תנשב
:'יה םיספדנה םירפסה ןושאר .)רעביירש לאומש

.ה"שת ת"הק ,א"לרת םירחהו ,לאומש תרות הרות יטוקל 72

:תא יברה ךרע הפוקת התואב

.ז"שת ת"הק ,ש"רהומ ר"ומדא תודלותה רפס 73

ךרכ םגו ,ויתורותמ םיבר םיכרכ וספדנ תונורחאה םינשה ךשמב
:דחוימ

.ג"נשת ת"הק ,ש"רהומ ר"ומדא שדוק תורגא 74

:הכורעתב תוגצומ םג

.ק"יתכ תורגא יתש 75

ק"יתכ ,ד"ירת תנשב קדצ חמצה ר"ומדא ויבא ישורדמ בתכש תוחנה 76
.1117

.1041 ק"יתכ ,ולש תובושתו תולאש 77

.1130 ק"יתכ ,א"מרת תנש ישורד 78

.ע"נ ש"רהומ ר"ומדא ק"כ לש קנרא 79

תקזחה ליבשב ,הז רוע ךירכת :ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"יתכבו
ש"רהומ ר"ומדא ר"ומזאא ק"כ דוה לש ונובזעמ אוה ,תוריינ
יתנקז ימא דובכ תאמ הנתמב ויתלבק רשא ,ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
.ח"מרת תנש ףרוחב ע"יז ע"נ הקבר תרמ תינקדצה תינברה


.ע"נ ש"רהומ ר"ומדא ק"כ י"ע הבתכנש רתסא תלגמ 80

.םדוקה קרפל הרזח
.אבה קרפל ךשמה
.ישארה טירפתל הרזח