שטיוואבויל - ד"בח תכורעת
Chabad - Lubavitch Exhibition

שטיוואבויל קחצי ףסוי להא ד"בח ידיסח תדוגא תיירפס
Library Of Agudas Chassidei Chabad Ohel Yosef Yitzchak Lubavitch
770 Eastern Parkway, Brooklyn N. Y. 11213
Tel: (718) 493-1537. Fax: (718) 756-2919

ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ


לכמ סופדל תוחישו םישורד רתוי רסמ ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ
.וינפלש םיר"ומדאה

,ח"פרת תנש דע ,היסור תפוקתב רקיעב ,ותואישנל הנושארה הפוקתב
.סופדל םרסומ 'יה תואבה םינשבו ,ףרגוימימב לופכישל םרסומ 'יה

תרדסב תוחישה תאו ,םידחוימ "םיסרטנוק"ב סיפדמ 'יה םירמאמה תא
."םירובד יטוקל"

:הכורעתב םיגצומ

.ףרגוימימב םסרפתהש ג"פרת תנשמ רמאמ 91

.אגירב ספדנש םירמאמ סרטנוק 92

.אגירב ספדנש "םירובד יטוקל" סרטנוק 93

.ת"ש תנשמ ק"יתכ רמאמ 94

.ג"פרת תנשמ ק"יתכ תרגא 95

.ג"שת תנשמ ק"יתכ החיש 96

:הכורעתב םיגצומ םג

.ולש "קידופס"ה 97

.ולש תוחרזאה תוריינ 98


.ושדק לכיהל ריכזמה תא ארוק היה םהבש םינומעפ 99


."רדס"ה תא רדסמ היה הילעש (ףסכ לש סט) הרעקה 100

םירויצו תונומת

.הנומת .ח"אד בתוכו בשוי 178

.ג"ישת ת"הק .ל"נה הנומתהמ הספדה 179

.םיעבצ תפסוהב ,ל"נכ 180

.הנומת .ב"הראל ועיגהב ,הינאב בשוי 181

.םירפס ןורא עקר לע רפס קיזחמ ,תוריעצה ויתונשמ ןמש רויצ 182

.ןמש רויצ ,'קה וינפ ראות 183

.הנומת .אגירב ושדק לכיהב הדובעה ןחלש דיל בשוי 184

.הנומת פ"ע רויצ ספדה .יברה - ונתח דיב זחואו בשוי 185

.הנומת .השודקה ודיב ךמוס יברה 186

.םדוקה קרפל הרזח
.אבה קרפל ךשמה
.ישארה טירפתל הרזח