ןאכ ץחל - ותומלשב "שטיוואבויל תיירפס" רפסה תאירקל
הירפסה

זכרמב תמקוממ ,שטיוואבויל - קחצי ףסוי להא - ד"בח ידיסח תדוגא תיירפס
.י.נ ןילקורב ,ייווקראפ ןרעטסיא - 770 ד"בח תעונת לש ימלועה

ךרעל הבש ,תורידנו תובושח יכה תוירפסהמ תחא איה תאזה הירפסה 250
ןושלב םירפס ףלא 200 ךרעל םהמ ;םירידנו םיקיתע םבור ,םירפס ףלא
.תופשה ראשב םירפס ףלא 50 ךרעלו ,שידיאבו שדוקה

:הירפסב שי תאז דבלמ

ףוג ,ד"בח תודיסח םה םלוככ םבור ;די-יבתכ יכרכ יפלא המכ לש ףסוא
.םידיסחה םמצעל וקיתעהש תוקתעה וא ,ד"בח יר"ומדא שדוק-די-בתכ

ןויכרא ללוכ ;ד"בחל םירושקה םיבתכו םיבתכמ לש לודג ןויכרא
.ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש קנעה םיבתכמה

לכמ םיצפח ןכו ,ד"בח יר"ומדאמ השוריב וראשנש שדוק יצפח ךזנג
.ותואישנ תונש ךשמב יברל הנתמב ונתינש םיגוסה

ר"ומדא ק"כ לא וחלשנש ד"בח תוליעפו םידיסחה לש תונומת ףסוא
.ותואישנ תונש ךשמב יברה לאו ,ותואישנ תונש ךשמב ע"נ צ"יירהומ

דועו ,ללכב תודהילו ד"בח תעונתל םירושקה תונותע יעטק לש לודג ןויכרא
ךשמב יברל וחלשנש םיגוסה לכמ םימוסרפו תועדומ לש תונוש תוקלחמ
.םינשה

םיכרענ םהיפ לעו ,םינויכראהו דיה יבתכ ףסוא לע תועיבקב דבוע דחוימ תווצ
.ד"בח יר"ומדא שדוק-תורגאו תוחיש ,ישורד ירפס םיספדנו

גולטק ול ךרענש ,םירפסה ףסוא קר אוה םירקוחה להקל חותפה קלחה
ידי לע םג - בחרה להקל חותפ ולש גולטקה רשאו ,בשחוממו טרופמ
chabadlibrary.org :תבותכב ,טנרטניאה

ךותמ םירחבומ םיטירפ םיגצומ וב רשא ,תוכורעת םלוא םג ונשי הירפסב
.די-יבתכו םירפס ,תונומת ,םיצפחה ךזנג

הירוטסיה

הזכרמב די-יבתכו םירפס ףסוא היה םייק ,ד"בח תעונת ימי לכ ךרואל,
.העונתה אישנ ר"ומדאה תושרב

אלו טעמכ ונממ םגו .תומכה ןטק םנמא היה םינושארה תורודה לש ףסואה
תופירשב ופרשנ וב ויהש דיה-יבתכו םירפסה לש עירכמה םבור .דירש ראשנ
ראשב ודבאש וא ,םהה םימיב תונטקה תורייעה תא ודקפש ,תובורמה
.םינמזה תואקתפרה

בחרתהו ךלהו ,ד"בח תעונתל ישילשה רודב ליחתה םייקה ףסואה לש ורקיע
.םלועבש תובושחה תוידוהיה תוירפסה תחאל ךפה רשא דע ,תורודה ךשמב

סופד ירפס םיכרכ האמכ לש המישר קר ונל העודי ד"בח לש ןושארה רודהמ,
תעב ,ידאלמ ןמלז רואינש יבר ,ןקזה ר"ומדא ק"כ תיבמ הקידבל וחקלנש
ולוכ ללכה לע ונממ דומלל ידכ ,חקלנ וירפסמ קלח קרש רבתסמ) ורסאמ -
.(הכולמה דגנ רמוח ותיבב שי םא

םועז םוכס םג לבא ;םירפס תואמ המכ לש הירפסב קר אוה רבודמהש רשפא
םוקמ לכמ .םימיה םתוא לש איסורב היה לודג ,םיכרכ תואמ המכ לש הז,
."הירפס" םשב הזה ףסואה תא ראתל רשפא יא ןיידע

םג ףרשנ זאש ,ע"קת תנשב תחאה ,וניבר תיבב תופירש יתש ויה וימי ףוסב
ןוילופנ תמחלמ תפוקתב הינשהו .רביחש ךורע ןחלשה רוביח ,ושדק-די-בתכ,
דע ךרדב לטלוטו ,ב"עקת תנש יהלשב ידאלב ותיבמ חרב ןקזה וניבר רשאכ
.ג"עקת תבט ד"כב ותוקלתסהל

בשייתה ,ד"בחב ינשה ר"ומדאהו ומוקמ אלממ ,יעצמאה ר"ומדא ונב ק"כ
םע ,לודג תסנכ תיבו תיב םש הנב ,הנש התוא יהלשב שטיוואבויל הרייעב
חווידב רפוסמ ךכ .תונורא עבראב םירדוסמ ,םיכרכ 611 הללכש הירפס
.ו"פקת תנשב ול וכרעש תיב שופיחה ירחא םשרנש

ךלהו ,"קדצ-חמצ"ה ר"ומדא ק"כ לצא - ישילשה רודב ליחתה שממ לש ףסוא
.רודל רודמ לדגו

:םיבר םילוגלגו תואקתפרה ורבע הזה ףסואה לע

.ונממ בושח קלח ףרשנ שטיוואבוילב וצרפש תופירשב

חמצ"ה ר"ומדא ק"כ ישרוי ידיל רבע הזה ףסואה לש סופדה ירפסמ קלח
רחא - ע"נ ש"רהומ ר"ומדא ק"כ ישרוי ידילו ,ותוקלתסה רחא - "קדצ
.ותוקלתסה

םלועה תמחלמל דע וניתובר י"ע ףסאנש סופדה ירפס ףסוא לש ובור
ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כש דע ,יטסינומוקה לשממה י"ע םרחוה ,הנושארה
.סופד ירפס לש שדח ףסוא תונבל ליחתהל חרכוה

ינבו ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תלצהו םיצאנה י"ע ןילופ שוביכ תעשב
ירחא קרו ;יצאנה ןוטלשה תחת ןילופב הזה שדחה ףסואה לכ רתונ ,ותיב
ךרד אל ךרדב םוקמל םוקממ הזה רצואה תרבעהו ,יצחו הנש לש תוצמאתה,
.א"שת תנש יהלשב .י.נל הזה ףסואה עיגה

ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ דכנ םע ךורא טפשמ להונ ז-ה"משת םינשב,
.הירפסהמ קלח לע תולעבל ןעטש

לש רכינה ובורש ,ףוס ףוס וניכז ,ולאה םילוגלגהו תואקתפרהה לכ םע םנמא
רמשנ ,תורודה ךשמב ד"בח יאישנ י"ע ףסאנש ,הזה רידנהו לודגה ףסואה
ידיסח תדוגא תיירפס"ב םויכ אצמנ ובש יראה קלח .תרחא וא וז ךרדב
."ד"בח

*

.שטיוואבויל ףסוא (א :םיפסא השולשל םיקלחנ הירפסל םיכיישה םירפסה
:יברה ףסוא (ג .םדוקה יברה ףסוא (ב

שטיוואבויל ףסוא

חנומ ןיידע ורקיע ,שטיוואבוילב ד"בח יר"ומדא י"ע ףסאנש םירפסה ףסוא
.אבקסומב תירובצה הירפסב

חורבל ךרכוה ,ד"בחב ישימחה יברה ,ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ
ברקתה ינמרגה אבצה רשאכ ,הנושארה םלועה תמחלמ תעב שטיוואבוילמ
.ןוד רהנ לע בוטסורב בשייתהו שטיוואבויל תא בזע ותיב ינב םע דחי .רוזיאל

ולבקל תינכותה םע ,הבקסומב ןסחמב תרמשמל חינה םירפסה רצוא תא
.המחלמה ימי םות ירחא הרזח

ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ תוקלתסה העריא ,המחלמה תפוקת יהלשב םנמא
צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ומוקמ אלממ ונב ידיל הרבע ד"בח תואישנ .בוטסורב
הרזח םתלבקו םירפסה בצמב ןיינעתהל ליחתה רשא ,ד"בחב יששה יברה ,ע"נ
.ןסחמהמ

ומאלוה םינסחמה ;יטסינומוקה רטשמה ליחתה העש התואבש אלא
ןטק קלח קר) הבקסומב תירובצה הירפסב וחנוהו םשמ וחקלנ םירפסה
אשראוו ,אגיר ,דרגנינלל םשמו ,בוטטסורל וניתובר םתא וחקל םירפסהמ
.(הירפסב דחוימ ןוראב םידמועו .י.נו

ותולדתשה לכ םע םנמא .ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ הזב קסע תובר םינש
.הרזחב וירפס תא לבקל חילצה אל תפעוסמה

יברה ליחתה ,א"משת תנשב ,היסורב שדחה ןדיעה ינצינ וליחתהשכ דימ
.הזה שודקה ףסואה תלואג ןויסנב קוסעל

םידחוימה ויחולש י"ע ,לודג יכה ץרמב יברה הזב קסע םינש רשעמ רתוי
םש תוהשל ,היסורל תדחוימ תחלשמ יברה חלש םימעפ יתש .ךכ לע הנימש
.םירפסה תלואגב קוסעלו תכשוממ הפוקת

קוסעל םיכישממ ןיידעו ,הבקסומב הירפסב חנומ ןיידע הזה ףסואה םנמא
רשא ,הדבועב םלוכ וריכי ףוס ףוס רשא ,ןוחטבו הנומא הוקת ךותמ ,הזב
ד"בח תיירפס ,יתימאה םמוקמל רוזחל םיבייח ולאה םישודקה םירפסה
.תיזכרמה

םדוקה יברה ףסוא

תנשב ,הבקסומב תירובצה הירפסב םירפסה ףסוא חנוהש העש התואב
תיירפס תא שדחמ תונבל ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ליחתה ,ד"פרת
.שטיוואבויל

רניוו לאומש 'ר ןפסאהו ףרגוילביבה לש םירפסה ףסוא תא הנק הלחתב,
.םירידנו םיקיתע ,ךרע ירקי םירפס יפלא תשמחכ לש ףסוא

םידוהיו תודהי ירפסב התמלשהו הירפסה תבחרהב קסעתהל ליחתה דימו
.םיגוסה לכמ

הלחתב .היסור תא בוזעל חרכוהו ררחוש ,תולגל חלשנ ,רסאנ ז"פרת תנשב
ותעדוה ירחא םנמא .הזה שדחה ףסואה תא ומע ותא תחקל ול ושרה אל
תא ריבעהו ,לחוימה ןוישרה ול ןתינ ,עסונ וניא םירפסה ילבש ,הנתיאה
.אגיר ריעב ,ד"בח לש שדחה זכרמל הזה ףסואה

תא רישעהל לדתשהל ,לבת יבחרב ש"נאל תועדומו םיבתכמב הנפ םשמ
.םיגוסה לכמ םירפסב "שטיוואבויל תיירפס"

תורייעב ,ןילופל ד"בח זכרמ תרבעהו ,ותריגה ירחא םג ךשמנ ךכ
.קצאווטא-אשראוו

*

י"ע השובכה אשראווב ר"ומדאה היה ,הינשה םלועה תמחלמ ימי תלחתב
ש"ת ףרוח יהלשב רשא דע ,םישדח המכ לש הפוקת ךשמב ,ש"מי םיצאנה
.י.נל ועיגה םשמו ,אגירל ורבע הלחתב ;ויריכזמו ותיב ינב םע דחי םשמ לאגנ

לכ תרבעהב וקסע יצחו הנש ךשמב .השובכה ןילופב הראשנ ןיידע הירפסה
תנש יהלשב .י.נל העיגה רשא דע ,םוקמל םוקממ תאזה םירפסה תלוכת
.א"שת

שדחה ד"בח זכרמ לש עקרקה תמוק תאזה הירפסל שדקוה זא - 770
.הזה םויה דע תדמוע איה םשו ,ייווקראפ ןרעטסיא

יברה ףסוא

צ"יירהומ ר"ומדא ונתוח ק"כ י"ע הנומ ,א"שת ץיקב .י.נל יברה עיגהשכ דימ
דרפנ םירפס ףסוא זא ןגרא יברה ."ךונח ינינעל זכרמ"ה שארב דומעל ע"נ
.ךונח ינינעל זכרמה תדובע תא תרשל ידכ ,-770ב

תואישנ הרבע ,י"שת טבש ד"ויב ,ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תוקלתסה ירחא
ופסאנש םיבר םירפסב ,הזה ףסואה תא ביחרהל ליחתה זא .יברה ידיל ד"בח
.לבת יבחרב םיברה ויחולש י"ע ,ויתוארוה יפ לע

ל ךומסה תיבה הנקנ ,םילודג םידממל הזה ףסואה לדגשכ ,ח"כשת תנשב770-
.תאזה תדחוימה הירפסה תא וב ןסכאל ידכ

תוליבקמ תוירפס ינש ד"בח זכרמב ומייקתה ה"משת-ח"כשת םינשה ךשמב:
ףסואה (ב .770 לש עקרקה תמוקב ,ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש ףסואה (א
.770ל ךומסה תיבב ,יברה לש

ר"ומדא ק"כ דכנ רשא ,רכזנה םירפסה טפשמ םייקתה ז-ו"משת םינשב
.ולש ףסואהמ קלח לע תולעב ןעט ע"נ צ"יירהומ

אל יכ ,הירפסל םירזחומ תויהל םיכירצ םירפסה לכ רשא ,קספ טפשמה תיב
תיירפסל םיכייש םלוכ אלא םירפסה לע יברה לש תישיא תולעב ןאכ התיה
.ד"בח ידיסח תדוגא

תכייש הירפסה לכש קספ טפשמה תיב רשאכ ,טפשמב הירפסה ןוחצנ ירחא
םירפס תמרתה לש ,קנע םירפס עצבמ לע יברה זירכה ,ד"בח ידיסח תדוגאל
לש תיזכרמה הירפס היהתש םיפסאה ינש תא דחאל הרוה ףאו ,הירפסל
"תבחרהו תיינב י"ע ,"שטיוואבויל - קחצי ףסוי להא ד"בח תדוגא תיירפס
.יזכרמה ןינבל רבוחמ 'יהיש - הירפסה ןינב - 770

.םירקוחה להקל הירפסה תחיתפל תונכהה וליחתה דימ

רבוחמה הירפסה ןינב ץופישו תבחרהב ליחתהל יברה הרוה ט"משת תנשב
.ימלועה ד"בח זכרמ ןינבל - 770

םלוא חתפנו ,בשחוממה גולטקה תכירעו הירפסה תיינב המייוס ב"נשת תנשב
.םירקוחה להקל האירקה

.הירפסה לש תוכורעתה םלוא - בחרה רובצל חתפנ ד"נשת תנשב

ןויכראהו דיה יבתכ ףסוא

תעבש ךשמב ,דיה יבתכ ףסוא םג לדגו ךלה ,סופדה ירפס ףסוא םע דבב דב
תרות לש די-יבתכ ףסוא אוה הזה ףסואה לש ורקיע .ד"בח תעונת לש תורודה
.ד"בח תודיסח

ק"כש העשב ,ןקזה ר"ומדא ק"כ תואישנ תפוקת תלחתב ליחתה רבדה
רמוא היהש םישורדה תא .וירפסמ רפס ףא סיפדה אל ןיידע ןקזה ר"ומדא
שטיוואנאי ק"דבא ביל הדוהי יבר ק"הרה ,ויחא םשור היה ותבשב תבש ידמ,
ויהש ולא "תוחנה"מ תושענ ויה תובר תוקתעה .הדוהי תיראש רפס רבחמ
העש התואב ןיידע ספדנ אל "אינת"ה רפס םג .םידיסחה יפלא ןיב תוצפומ,
די-יבתכ ףסוא רצווהל ליחתה ךכ .תובר תוקתעהב םידיסחה ןיב ץפומ היהו
.ד"בח תודיסח תרות לש.

תורוד ינש רובעכ םנמא .ןקזה ונבר תיבב רומש היה אל הז ףסואש ןבומ,
יבתכ לכ תא זכרל - "קדצ חמצ"ה ר"ומדא ק"כ - ומוקמ אלממו ודכנ לדתשה
דימת רמשנש ,דיה-יבתכ ףסוא תונבהל ליחתה ךכו ,דחא םוקמל ולאה דיה
.ד"בח תואישנ זכרמב.

די-יבתכו תורות ,די-יבתכ תשיכר י"ע ןה ,הזה ףסואה לדג ןמזל ןמזמ
םשור היהש ,אוהה רודה לש ר"ומדאה ישורד י"ע ןהו ,םימדוקה םיר"ומדאה
םתוא םיקיתעמו םימשור ויה םידיסחהו םיברב םרמוא היהש וא וישורד תא
.ומוקמ אלממל העונתה אישנמ דימת רבע הז ףסוא .תובר תוקתעהב

םיכרכ לש ןטק רפסמ .םינמזה תואקתפרהמ הזה ףסואה םג לצינ אל מ"מ
תורכזנה תופירשה .ותוקלתסה רחא ר"ומדאה ישרוי ראש ידיל לגלגתנ
םהמ םגש ,דיה-יבתכ ףסוא לע םג וחספ אל שטיוואבויל ריעה תא ודקפש
.םיבר םיכרכ ופרשנ

םג .ד"בח תעונת זכרמב דימת רמשנ הזה ףסואה לש ורקיעו ובור םנמא
יברה י"ע רבד לש ופוסב ושכרנ ,םישרויה ראש ידיל ולגלגתנש םיכרכה
.העונתה אישנ ,יברה תושרל ורזחוהו ,וישנאו.

ףסואה דבאנ זאש ,ש"ת תנש תישארב ,םיצאנה י"ע ןילופ שוביכל דע היה ךכ
םיבורמה וימחרב 'ה םנמא .םינש הנומשו םישולש ךשמל ,הזה שודקהו רקיה
אשראווב הירפסב ףסואה אצמנ תובר םינש רובעכ ;ונילעמ ודסח תיבשה אל,
.י.נב ד"בח לש תיזכרמה היירפסל רזחוה ח"לשת תנש תישארבו

םהמ האממ רתוי ;די-יבתכ םיכרכ יפלא תשולשכ - םויכ םיאצמנ הירפסב -
.וניאישנ וניתובר שדוק-די-בתכ ףוגב םיבותכ

תעבש לכ לש םיכמסמו םיבתכמ ףלא האמכ ובש קנע ןויכראל ףסונב ,הלא לכ
םיבתכמ ןכו ,(םינושארה תורודהמ םהמ םיטעומ קר) ד"בח יאישנ תורוד
.םירחא םיכמסמו םיבתכמ יפלאל ףסונב ,םהילא.

ישורד תרדס תא ונממ סיפדהלו ךורעל ,דחוימ תווצ דבוע ולאה דיה יבתכ לע,
.םהיתורודל ד"בח יר"ומדא וניתובר שדוק-תורגאו תוחיש

תוכורעתה םלוא

רוביצה י"ע הב םירפס תאירקל וא ,הלאשהל תדעוימ הניא תאזה הירפסה
הירפס איהש ,וניאישנ וניתובר י"ע םימעפ המכ שגדוהש יפכ אלא ,בחרה
.רידנ רפסב ןייעל םיצורה םירבחמו הבישי-ישאר םינבר ,םירקוחל

ריעזמ טעמ תוארל ושפנ הקשח רשא בחרה רוביצה שפנ תא תוורל ידכ
דחוימ םלוא הירפסב שדקוה ,הירפסב םיזונגה םישודקה תורצואהמ
.תוכורעתל

הכורעתה תשדקומ וילאש ,דחוימ אשונ הירפסה תלהנה ידי לע רחבנ הנש לכ
.תאזה הנשה לש

דחא לכל םירושקה ,םידחוימ םיטירפ תאזה הכורעתב וגצוה םינשה ךשמב
.ד"בח תוליעפ לש חטש לכלו ד"בח יר"ומדאמ

םירושקה תונומתו םירויצ ,םיצפח ,די-יבתכ ,םירפס וגצוה ולאה תוכורעתב
.תודיסחה ילודג - טרפבו לארשי ילודגל ,ד"בח תוליעפלו םיר"ומדאל

תונושארה תואצוהו ,תובותכ ;הירפסה לש דחוימה תודגהה ףסוא גצוה םג ךכ
.םינושארה תורודב וספדנש ,תודיסח ירפס לש

תוצובק ,רפסה יתב ידלי ,םיגוחה לכמ םישנו םישנא םיאב ולאה תוכורעתל
תודלות תא םידמלמה - םיצפחו םירפס ויניעב תוארל הצורש ימ לכו ,םיריית
איה החותפ - תורוד לש תונכה ירחא רשא ,הירפסה תורצואו תודיסחה
.רובצל