אגרת מח

[תקפ"ד]

אהו'1 אחיי ורעיי2.

לא אוכל להתאפק3 מלהודיעם קושט דברי תוכחת4 מגולה מאהבה מסותרת5, על דבר הפריקות עול בתפלה ותלמוד תורה בנגלה ובנסתר, בין בנערים ובין בבעלי בתים, שמקצרים מאד מאד, זה מפני טרדתו העצומה וזה מפני עצלותו וקלותו6, ולא ישימו על לב7 כלל בצר להם8 מאד מצרות ורעות רבות9, וצרה אל צרה נגשת10 בכלל, ובפרט בכל אחד ואחד בבני חיי ומזוני, כאשר נראה לעין כל מגודל הלחץ והדחק11 בפרנסה, וגודל כו' מגודל השנאה כו' על אחב"י בכלל ובפרט, וגם בבני חיי ומזוני בקטנים וילדים12 וגם בגדולים בזמנים הללו ה' ירחם כו', וכל זה מצאונו הרעות האלה על אשר אין אלקים בקרבינו13 בקבלת עול מלכות שמים שלימה, באהבה ויראה בתפלה בלב נשבר ונדכה14 באמת לאמיתו, ובעול תורה ומצות וצדקה לעניים בעתים קבועים, וכל הקטרוגים הקשים ורעים שמתעוררים למעלה ולמטה הכל יתבטל15 על ידי תשובה ותפלה וצדקה שמעבירין את רוע הגזרה16 כו'.

על כן שובו שובו נא בית ישראל17 באמת ובלב שלם איש18 כפי ערכו, להתפלל בכוונה ובסידור דוקא שעה שלימה ויותר, ולא לצאת ידי חובתו במהירות עד שאינו יודע מה מדבר בפיו, ובשפתיו ירחש בלחש וקולו לא ישמע19, וידוע דקול מעורר הכוונה20, ויתחזק כל איש21 לצעוק בקול רם דוקא, ולא יחוש למלעיגים שחושבים מחשבות והולכים אנה ואנה כו', כאשר כבר נתעוררו לבטל הולכי דרכים בתפלה כו', וכל איש על מקומו יעמוד להתפלל22 [וכל שכן וקל וחומר שלא לשוח שיחה בטילה ח"ו, ואפילו בדברי תורה, מעת התחלת הש"ץ23 להתפלל עד אחר עלינו], ולכוון בכוונה במוחו ולבו בדברים שיוצאים מקירות לבו24 בקול רם, עד שמונה עשרה שהיא בלחש דוקא25 כידוע.

וגם בקביעות עתים לתורה, יקבעו בבית המדרש דוקא אחר התפלה, ולערב כל אחד כפי דעתו בלימוד26 משניות ורי"ף לבד וגם בשלחן ערוך. והפנויים יותר, בש"ס ופוסקים ראשונים ואחרונים, וכי על מה אבדה הארץ27 [על עזבם] כו'.

ואל28 יקל הדבר בעיניהם ח"ו, כי באמת נוגע עד הנפש ועד בכלל ברוחניות וגשמיות, ובפרט הנערים כו', וכמ"ש תחת אשר לא עבדת את כו' ועבדת את29 כו' וד"ל. והלא תראו במכתב קודש30 מקדוש עליון אאמו"ר הגאון ז"ל נ"ע באזהרה גדולה על דבר אריכות התפלה31 שעה ויותר32 יעו"ש.

בגזרת עירין פתגמין ובמאמר קדישין33 חכמי המשנה ע"ה ששנו במשנתן ואמרו עשה תורתך קבע34, וזאת תורת האדם35 כל ימי חיי הבלי36 הזמן, לעשות תורתו קבע ומלאכתו עראי37, וחיוב הוא על כל אחד38 בין עני ובין עשיר לקבוע עתים קבועות ביום ובלילה ללמוד, כי אין מצוה שהיא שקולה כנגד כל המצות כתלמוד תורה, שארז"ל ותלמוד תורה כנגד כולם39. וכשם ששכרה מרובה כך עונשה מרובה, ותחלת דינו של אדם הוא קביעת עתים לתורה40, וגם עונשה בעולם הזה, שכל המבטל את התורה נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ41, כאשר עינינו הרואות נפילת הפרנסה בכל אחד, והקטרוגים שנתעוררו על עמב"י, ה' ינחמנו בכפלים לתושי'42.

ובשימנו הדברים האלה אל לבנו חיל ורעדה אחזונו, ואמרנו עד מתי ניתיב בקיימא דחד סמכא, הוא השקר43 המסמא את העינים העושים להקל עצמם ולפטור מחוב זה, מחמת אפס הפנאי וטרדת הפרנסה לפרנס בני ביתו ונפשות אשתו ובניו, ועל חיי נפשו שהם בצער, זאת ועוד אחרת44 שעל זה נאמר בואו ונחשבה45 השעות והימים שהולכים בהבל וריק, וכל מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק עליו נאמר כי דבר ה' בזה46.

ולזאת הסכמנו להקים עולה של תורה47, ולהעמיד משמורים בכל לילה ולילה, שאין רינה של תורה אלא בלילה48 כו', בכדי שיהי' על כל אחד זמן קבוע ללמוד בבית הכנסת, ויהי' לו למזכרת שגם בביתו ימשך לבו להעיר אזן בלימודים49. והטרודים הגדולים בעסקים ישכרו אחד ללמוד בעבורם בעתים מזומנים50, ויהי' מתקבל עליהם כאלו לומדים בעצמם ממש, כמ"ש קומי רוני בלילה51, היינו ע"ד שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך52.

ומאחר שהן הן הדברים שאין נקנין באמירה53 בעלמא כו', כדרך היצר לטמטם את הלבבות ולכבות אש ורוח אלקי במים הזדונים, ואם יעזבנה יום יומים יעזבנו54. על כן הסכמנו לעשות קשר של קיימא55 בחבורה של מצוה, ולרשום בפנקס מיוחד האנשים אשר נקבו בשמות56, אשר נדבה רוחם57 לגשת אל הקודש פנימה58, ועשינו תקנות ומשמורים ללמוד בכל לילה כמבואר למעלה, ויהי' חק עולם ולא יעבור59.

דובער באאמו"ר הגאון נבג"מ זי"ע


1) נדפסה בהתמים ח"ב (מ [134]). ס' התולדות אדהא"מ ע' 175. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת כג. ומועתקת בכת"י (1300 נז, א).

חלקה הראשון הועתק באגרת הבאה, מיום טו"ב תמוז תקפ"ד (אשר בשתיהן תולה את הגזירות על כלל ישראל, במיעוט תורה ותפלה, אלא שכאן מסיים כאן שמטעם זה "הסכמנו להקים עולה של תורה ולהעמיד משמורים בכל לילה", ובאגרת הבאה מסיים "שיעסקו בד"ח אנשים באגודות יחד"). ונראה שהאגרת הבאה היא עיבוד מהאגרת שלפנינו, ומאגרת הקודמת. והיינו שאגרת זו ושלפניה נכתבו לפני טו"ב תמוז תקפ"ד.

2) אחיי ורעיי: ע"פ תהלים קכב, ח.

3) לא אוכל להתאפק: ע"פ ויגש מה, א.

4) קושט דברי תוכחת: ע"פ משלי כב, כא.

5) תוכחת מגולה מאהבה מסותרת: ע"פ משלי כז, ה.

6) עצלותו וקלותו: נ"א: עצלות וקלות מאז.

7) ולא ישימו על לב: ע"פ ישעי' נז, א.

8) בצר להם: ע"פ דברים ד, ל.

9) מצרות ורעות רבות: ע"פ וילך לא, יז. תהלים עא, כ.

10) צרה אל צרה נגשת: ראה מבוא פרק ו. נ"א: מגעת.

11) הלחץ והדחק: ע"פ נוסח הגש"פ.

12) וילדים: נ"א: בשנים.

13) מצאונו הרעות . . אלקים בקרבינו: ע"פ תבוא לא, יז.

14) בלב נשבר ונדכה: ע"פ תהלים נא, יט.

15) הכל יתבטל: נ"א: יתבטלו.

16) תשובה ותפלה וצדקה שמעבירין את רוע הגזרה: פיוט ונתנה תוקף.

17) שובו שובו נא בית ישראל: ע"פ יחזקאל לג, יא.

18) איש: נ"א: כל אחד.

19) ובשפתיו . . וקולו לא ישמע: ע"פ ש"א א, יג.

20) וקול הדבור מעורר הכוונה: ראה טושו"ע או"ח סס"א ס"ד. ר"ח שער הקדושה ספט"ו. של"ה פב, ב.

21) ויתחזק כל איש: נ"א: לכן יתחזקו.

22) יעמוד להתפלל: נ"א: יעמוד.

23) מעת התחלת הש"ץ: ראה גם לעיל אגרת מג, ובהנסמן בהערות שם.

24) מקירות לבו: ע"פ ברכות י, ב.

25) שמונה עשרה שהיא בלחש דוקא: סוטה לב, ב.

26) כפי דעתו בלימוד: נ"א: כפי ערכו ושעתו, וללמוד.

27) על מה אבדה הארץ: ירמי' ט, יא.

28) ואל: נ"א: ולא.

29) תחת . . ועבדת את: תבא כה, מז-מח. וראה גם לעיל אגרת מ, ובהנסמן בהערות שם.

30) במכתב קודש: אגרת הקודש שבתניא סי' א.

31) על דבר אריכות התפלה: עד כאן הועתק באגרת הבאה.

32) שעה ויותר: באגרת הבאה: "שעה ומחצה".

33) בגזירת עירין . . קדישין: ע"פ דניאל ד, יד.

34) עשה תורתך קבע: אבות פ"א, טו.

35) וזאת תורת האדם: ש"ב ז, יט.

36) ימי חיי הבלי: ע"פ קהלת ט, ט.

37) ומלאכתו עראי: ברכות לה, ב.

38) וחיוב הוא על כל אחד: ראה שו"ע רבינו הלכות תלמוד תורה פ"ג ה"ב-ג.

39) ותלמוד תורה כנגד כולם: פאה פ"א, א.

40) תחלת דינו . . לתורה: סנהדרין ז, א.

41) כל המבטל . . ד"א: אבות ג, ה.

42) בכפלים לתושי': ע"פ איוב יא, ו.

43) דחד סמכא הוא השקר: ע"פ זח"ג קכז, ב. שבת קד, א.

44) זאת ועוד אחרת: ע"פ סנהדרין פב, א.

45) שעז"נ בואו ונחשבה: בלק כא, כז. ב"ב עח, ב.

46) כל מי . . בזה: טו, לא. סנהדרין צט, א.

47) להקים עולה של תורה: ע"פ מו"ק טז, ב.

48) אין רינה . . בלילה: שמו"ר מז, ה.

49) להעיר אזן בלימודים: ע"פ ישעי' נ, ד.

50) בעתים מזומנים: ע"פ נחמי' י, לה. יג, לא.

51) קומי רוני בלילה: איכה ב, יט.

52) שמח . . באהליך: ברכה לג, יח. ובפירש"י שם.

53) הן . . באמירה: ע"פ קידושין י, א.

54) אם . . יעזבנו: ע"פ ירושלמי סוף ברכות.

55) קשר של קיימא: ע"פ שבת קיג, א.

56) האנשים אשר נקבו בשמות: ע"פ דה"ב כח, טו.

57) אשר נדבה רוחם: ע"פ ויקהל לה, כא.

58) אל הקדש פנימה: ע"פ שמיני י, יח.

59) חק עולם ולא יעבור: ע"פ תהלים קמח, ו. ירמי' ה, כב.


מח) תקפ"ד; כללי לאנ"ש; עבודת התפלה. להעמיד משמורים